Lietuvos diplomatė Ieva Baršauskaitė pirmininkaus PPO komitetui
Lie­tu­vos nuo­la­ti­nės at­sto­vy­bės prie Jung­ti­nių Tau­tų biu­ro ir ki­tų tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų Že­ne­vo­je dip­lo­ma­tė Ie­va Bar­šaus­kai­tė bu­vo iš­rink­ta Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos (PPO) Su­bsi­di­jų ir kom­pen­sa­ci­nių prie­mo­nių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke. Šiam spren­di­mui pri­ta­rė vi­sos 164 PPO na­rės.

PPO tai­syk­lės nu­ma­to tvar­ką ir dis­cip­li­nas, pa­gal ku­rias vy­riau­sy­bės tu­ri tei­sę teik­ti par­amą vie­tos pra­mo­nei, taip pat lei­džia tai­ky­ti at­sa­ko­mą­sias prie­mo­nes, jei su­bsi­di­juo­ja­mas eks­por­tas iš­krai­po kon­ku­ren­ci­jos ir są­ži­nin­gos pre­ky­bos są­ly­gas. Su­bsi­di­jų ir kom­pen­sa­ci­nių prie­mo­nių ko­mi­te­tas pri­žiū­ri šių tai­syk­lių įgy­ven­di­ni­mą.

Dau­ge­lio pa­sau­lio ša­lių ga­min­to­jams su­si­dū­rus su perp­ro­duk­ci­jos prob­le­ma, ypač plie­no, aliu­mi­nio ir fo­to­vol­ti­nių mo­du­lių sek­to­riuo­se, šiais me­tais ko­mi­te­te vyks­ta ak­ty­vios dis­ku­si­jos dėl vals­ty­bės tei­kia­mų ho­ri­zon­ta­lių su­bsi­di­jų po­vei­kio pa­sau­li­nės pre­ky­bos iš­krai­py­mams. Tarp di­džiau­sią ne­igia­mą po­vei­kį tre­čių­jų ša­lių ga­min­to­jams da­ran­čių prie­mo­nių iš­ski­ria­mas vals­ty­bės įta­kos eko­no­mi­kai iš­lai­ky­mas per di­de­lių vals­ty­bi­nių ga­my­bos įmo­nių kon­tro­lę, leng­va­ti­nes pa­sko­las ir prie­igą prie fi­nan­sa­vi­mo ne­kon­ku­ren­cin­goms įmo­nėms, taip pat dve­jo­pą ža­lia­vų ir ener­ge­ti­nių iš­tek­lių kai­no­da­rą.

Daug dė­me­sio ko­mi­te­te ski­ria­ma įvai­rių ša­lių tei­kia­mai par­amai spe­ci­fi­niams ūkio sek­to­riams sie­kiant už­ti­krin­ti, jog in­for­ma­ci­ja apie to­kias su­bsi­di­jas yra lai­ku pa­tei­kia­ma ki­toms PPO na­rėms, o ją tei­kian­čios ša­lys ne­pa­žei­džia PPO rei­ka­la­vi­mų.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­tė šiam ko­mi­te­tui pir­mi­nin­kaus vie­ne­rius me­tus. Tai jau an­tras kar­tas nuo Lie­tu­vos na­rys­tės PPO pra­džios, kai pir­mi­nin­ka­vi­mas šiam svar­biam ko­mi­te­tui pa­ti­kė­tas Lie­tu­vos at­sto­vui. Lie­tu­va Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos na­rė yra nuo 2001 m. ge­gu­žės 31 d.