Lietuvos diplomatai Rusijoje pagerbė karo aukas
Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai pir­ma­die­nį Ru­si­jo­je pa­ger­bė An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mą, ta­čiau ne­ste­bės an­tra­die­nį vyks­tan­čio ka­ri­nio par­ado, pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai ka­ro au­kas pa­ger­bė Mask­vo­je, Sankt Pe­ter­bur­ge ir Ka­ra­liau­čiu­je.

Tęs­da­mas su­sik­los­čiu­sią tra­di­ci­ją, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas kar­tu su dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės dar­buo­to­jais ap­lan­kė Am­ži­no­sios ug­nies me­mo­ria­lą, esan­tį prie Krem­liaus sie­nų, pa­dė­jo lie­tu­viš­ka tris­pal­ve puo­štą gė­lių vai­ni­ką ir taip pa­ger­bė ka­ro au­kų at­mi­ni­mą.

„Toks žings­nis yra so­li­da­ru­mo su ru­sų tau­ta ženk­las – ją šis ka­ras pa­lie­tė itin skau­džiai“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius.

An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kas Lie­tu­vos tris­pal­ve puo­štais vai­ni­kais ša­lies at­sto­vai pa­ger­bė ir Sankt Pe­ter­bur­go Pis­ka­rio­vo me­mo­ria­li­nė­se ka­pi­nė­se,

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Sankt Pe­ter­bur­ge Dai­nius Nu­mgau­dis kar­tu su ki­tais šia­me mies­te re­zi­duo­jan­čiais dip­lo­ma­tais ge­gu­žės 8 die­ną An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mą pa­ger­bė Pis­ka­rio­vo me­mo­ria­li­nė­se ka­pi­nė­se, taip pat Ka­ra­liau­čiu­je, prie 1200 gvar­die­čių me­mo­ria­lo.

Va­ka­rų Eu­ro­po­je An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­ga mi­ni­ma ge­gu­žės 8-ąją, vi­so­je Ru­si­jo­je pa­grin­di­nės iš­kil­mės šia pro­ga vyks­ta ge­gu­žės 9 die­ną – ši die­na Ru­si­jo­je yra ofi­cia­liai lai­ko­ma per­ga­lės prieš fa­šiz­mą die­na, ku­rios me­tu vi­so­je ša­ly­je or­ga­ni­zuo­ja­mi ka­ri­niai par­adai ir ei­ty­nės.

An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos me­ti­nių mi­nė­ji­mas Lie­tu­vo­je ver­ti­na­mas prieš­ta­rin­gai, nes pa­si­bai­gus ka­rui ša­lis li­ko oku­puo­ta so­vie­tų, tę­sė­si žiau­rios so­vie­tų rep­re­si­jos prieš lais­vės ko­vo­to­jus, trė­mi­mai į Si­bi­rą, prie­var­ti­nė ko­lek­ty­vi­za­ci­ja.