Lietuvos diplomatai kol kas nesusitiko su Rusijoje suimtu J. Mataičiu
Lie­tu­vos dip­lo­ma­tams kol kas ne­pa­vy­ko su­si­tik­ti su be­veik mė­ne­sį su­im­tu Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pi­lie­čiu Jev­ge­ni­ju­mi Ma­tai­čiu, ku­rį Ru­si­ja ap­kal­ti­no vals­ty­bės iš­da­vi­mu dir­bant Lie­tu­vos ka­ri­nei žval­gy­bai.

„Kol kas at­sa­ky­mo ne­tu­ri­me“, - BNS sa­kė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas.

Am­ba­sa­da bir­že­lio 26 die­ną par­ašė no­tą Ru­si­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, pra­šy­da­ma in­for­muo­ti apie J.Ma­tai­čio su­lai­ky­mą ir ar­ti­miau­siu me­tu su­da­ry­ti ga­li­my­bę am­ba­sa­dos kon­su­li­niam par­ei­gū­nui su juo su­si­tik­ti.

Už sa­vai­tės Ru­si­jos dip­lo­ma­tai žo­džiu in­for­ma­vo, kad at­sa­ky­mo raš­tu Lie­tu­va ne­gaus, nes J.Ma­tai­čio by­la bus nag­ri­nė­ja­ma kaip Ru­si­jos pi­lie­čio. Pa­klau­sus dėl su­si­ti­ki­mo, at­sa­ky­ta, kad ofi­cia­liai jis ne­prik­lau­sy­tų, ta­čiau bus svars­to­mas „ge­ros va­lios pri­nci­pu“.

R.Mo­tu­zo tei­gi­mu, prieš sa­vai­tę, ne­su­lau­kęs at­sa­ky­mo, jis pri­mi­nė apie no­tą. Ru­si­jos at­sto­vai tą pa­čia die­ną at­sa­kė, kad raš­tu krei­pė­si į ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas dėl kon­su­li­nio par­ei­gū­no su­si­ti­ki­mo su su­lai­ky­tuo­ju, ta­čiau at­sa­ky­mo iki dar­bo sa­vai­tės pa­bai­gos ne­gau­ta.

Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nė sau­gu­mo tar­ny­ba FSB skel­bė, kad J.Ma­tai­tis, „vyk­dy­da­mas An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos už­duo­tis (ka­ri­nė žval­gy­ba ir kontrž­val­gy­ba) rin­ko ka­ri­nius duo­me­nis apie Ru­si­jos gink­luo­tą­sias pa­jė­gas, jų pa­te­ki­mas į už­sie­nį pa­da­ry­tų rim­tą ža­lą vals­ty­bės gy­ny­bi­niams pa­jė­gu­mams“.

Šios tar­ny­bos tei­gi­mu, su­lai­ky­ta­sis pri­pa­žįs­ta sa­vo kal­tę.

J.Ma­tai­tį Mask­vos Le­for­to­vo teis­mas bir­že­lio 25 die­ną lei­do su­im­ti dviem mė­ne­siams.

Ge­gu­žės 19 die­ną Mask­vo­je Ru­si­jos FSB taip pat su­lai­kė Lie­tu­vos pi­lie­tį Aris­ti­dą Ta­mo­šai­tį. A.Ta­mo­šai­tis bu­vo su­im­tas pra­ėjus trims sa­vai­tėms, kai Lie­tu­vo­je bu­vo su­lai­ky­tas šni­pi­nė­ji­mu FSB įta­ria­mas Ru­si­jos pi­lie­tis. Prieš tai, per pa­sku­ti­nius me­tus, Lie­tu­va bu­vo pa­skel­bu­si apie dar tris šni­pi­nė­ji­mo at­ve­jus Ru­si­jai ar­ba Bal­ta­ru­si­jai.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ne­ko­men­tuo­ja nei J.Ma­tai­čio, nei A.Ta­mo­šai­čio su­lai­ky­mo at­ve­jų.