Lietuvos bendrovės autobuse – dvi mįslingos mirtys
Dvi Ru­si­jos pi­lie­tės šian­dien ry­te mi­rė Lie­tu­vos tarp­tau­ti­nių per­ve­ži­mų bend­ro­vei pri­klau­san­čia­me marš­ru­ti­nia­me au­to­bu­se, vy­ku­sia­me iš Sankt Pe­ter­bur­go (Ru­si­ja) į Pra­hą (Če­ki­ja).

Kaip skel­bė Len­ki­jos ra­di­jo sto­tis RMF FM, šian­dien apie 8 va­lan­dą ry­to Len­ki­jos lai­ku, šios ša­lies pa­gal­bos tar­ny­boms te­le­fo­nu bu­vo pra­neš­ta, jog marš­ru­ti­nia­me au­to­bu­se, va­žiuo­jan­čia­me greit­ke­liu S8, me­di­kų pa­gal­bos rei­kia vie­nai mo­te­riai.

Me­di­kams at­vy­kus į iš­kvie­ti­mo vie­tą, au­to­bu­sas bu­vo su­sto­jęs Ni­wis­ka au­to­bu­sų sto­ty­je (Lo­dzės vai­va­di­ja). Nors at­vy­kę me­di­kai ir ban­dė gai­vin­ti 57 me­tų są­mo­nę pra­ra­du­sią mo­te­rį, ta­čiau jos gy­vy­bės iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko.

Ne­praė­jus nė pus­va­lan­džiui me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė ki­tai to pa­ties au­to­bu­so ke­lei­vei – šį kar­tą blo­gai pa­si­ju­to ir są­mo­nės ne­te­ko 65 me­tų mo­te­ris, ku­rios aki­vaiz­do­je bu­vo gai­vi­na­ma pir­mo­ji mi­ru­si ke­lei­vė. Ta­čiau ban­dy­mai rea­ni­muo­ti ne­pa­dė­jo ir jai.

Kas at­si­ti­ko tarp­tau­ti­niu rei­su vy­ku­sia­me Lie­tu­vos bend­ro­vės au­to­bu­se ir dėl ko­kių prie­žas­čių mi­rė dvi mo­te­rys aiš­ki­na­si Len­ki­jos po­li­ci­ja bei pro­ku­ra­tū­ra.