Lietuvos bankas kaltina „Lietuvos rytą“ melagingos informacijos skleidimu
Lie­tu­vos ban­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mai nu­si­kals­ta­mų „Lie­tu­vos ry­to“ gru­pės ži­niask­lai­dos prie­mo­nių vei­kų.

Pa­sak Lie­tu­vos ban­ko pra­ne­ši­mo, „Lie­tu­vos ry­to“ lai­kraš­ty­je, nau­jie­nų por­ta­le ir te­le­vi­zi­jo­je pa­sta­ruo­sius du mė­ne­sius bu­vo sis­te­min­gai pa­tei­kia­mos me­la­gin­gos šmei­ži­kiš­ko po­bū­džio ži­nios apie ta­ria­mus ne­tei­sė­tus Lie­tu­vos ban­ko tar­nau­to­jų veiks­mus. Šios ži­niask­lai­dos gru­pės pub­li­ka­ci­jo­se ir lai­do­se kaip rea­lus fak­tas bu­vo pa­tei­kia­mi ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­tys tei­gi­niai apie ne­va vy­ku­sius Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos va­do­vo Vy­tau­to Val­vo­nio po­kal­bius su tre­čiai­siais as­me­ni­mis, ga­li­mai da­ly­va­vu­siais fi­nan­sų rin­kos da­ly­vio re­ke­ta­vi­mo sche­mo­je. Sie­kiant su­kur­ti ti­kru­mo įspū­dį, bu­vo pa­teik­tos ir ne­va vy­ku­sių po­kal­bių va­di­na­mo­sios „išk­lo­ti­nės“. Ka­dan­gi nei to­kių po­kal­bių, nei su­si­ti­ki­mų su mi­nė­tais as­me­ni­mis ne­bu­vo, ke­lio­se „Lie­tu­vos ry­to“ val­do­mo­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se skelb­ti „po­kal­biai“ yra iš­gal­vo­ti ar­ba su­klas­to­ti, tvir­ti­na Lie­tu­vos ban­kas.

Lie­tu­vos ban­kas krei­pi­me­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šo at­siž­velg­ti į tai, kad „Lie­tu­vos ry­to“ gru­pės vie­šai sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja apie ne­va vyk­do­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas tu­ri vi­suo­me­ni­nę reikš­mę, ir ati­tin­ka­mai pra­šo pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Lie­tu­vos ban­kas taip pat krei­pė­si į UAB „Lie­tu­vos ry­tas“ ir UAB „Lry­tas“ pra­šy­da­mas pa­neig­ti me­la­gin­gą in­for­ma­ci­ją, ku­ri bu­vo pa­skelb­ta šių bend­ro­vių val­do­ma­me dien­raš­ty­je ir nau­jie­nų por­ta­le.

Ar­ti­miau­siu me­tu Lie­tu­vos ban­kas ža­da taip pat im­tis tei­si­nių žings­nių ir dėl UAB „Lie­tu­vos ry­to te­le­vi­zi­jos“, ku­rios lai­do­se, ban­ko tvir­ti­ni­mu, taip pat skleis­ta ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja.