Lietuvos bankas aiškinasi „Agrokoncerno“ lizingo veiklą
Lie­tu­vos ban­ko (LB) va­do­vas par­eiš­kė, kad „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mas „A­go­kon­cer­nas“ tu­ri tu­rė­ti var­to­ji­mo kre­di­to da­vė­jo sta­tu­są, jei jis tei­kia li­zin­go pa­slau­gas.

„Jei­gu tai įpras­ti­nė įmo­nės veik­la, tai, be jo­kios abe­jo­nės, ji tu­ri tu­rė­ti var­to­ji­mo kre­di­to da­vė­jo sta­tu­są, tu­ri pra­ei­ti pro mū­sų fil­trą. Jei­gu kal­ba­ma apie at­si­tik­ti­nį san­do­rį, tai įsta­ty­mas čia ne­vei­kia“, – penk­ta­die­nį Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jai tei­gė Vi­tas Va­si­liaus­kas.

Pa­sak jo, Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­rės Auš­ros Mal­dei­kie­nės pra­šy­mu LB jau ana­li­zuo­ja, ar „Ag­ro­kon­cer­nas“ lai­ko­si Var­to­ji­mo kre­di­to įsta­ty­mo. A.Mal­dei­kie­nė tei­gia, kad vie­šai skel­bia­mos au­to­mo­bi­lio iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­ties tarp „Ag­ro­kon­cer­nas“ ir su Sei­mo na­re Gre­ta Kil­di­šie­ne su­si­ju­sio as­mens są­ly­gos „su­tei­kia rim­tų abe­jo­nių“.

R.Kar­baus­kis BNS pa­tvir­ti­no, kad G.Kil­di­šie­nė nau­do­ja­si „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu „Ran­ge Ro­ver“. Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta su po­li­ti­kės mo­ti­na, bet ki­lus ažio­ta­žui dėl Sei­mo na­rės są­sa­jų su „Ag­ro­kon­cer­nu“ ir ga­li­mų ne­tei­sė­tų pa­ja­mų, su­tar­tis bu­vo nu­trauk­ta. G.Kil­di­šie­nė pra­ne­šė, kad ji įsi­gis nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį.