Lietuvos balsas negirdimas: sumontuotas Astravo AE pirmojo reaktoriaus korpusas
Su­mon­tuo­tas sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) pir­mo­jo reak­to­riaus kor­pu­sas, pra­ne­šė elek­tri­nės sta­ty­to­jai.

Pra­ne­ši­me tei­gia­ma, jog 11 me­tų il­gio, 4,5 me­tro skers­mens ir dau­giau kaip 330 to­nų sve­rian­čio reak­to­riaus kor­pu­so mon­ta­vi­mas sėk­min­gai baig­tas ba­lan­džio 1 die­nos va­ka­re.

Tai bu­vo an­tras ban­dy­mas su­mon­tuo­ti As­tra­vo AE pir­mo­jo reak­to­riaus kor­pu­są. Pir­ma­sis bu­vo ne­sėk­min­gas – per­nai lie­pą mon­tuo­jant kor­pu­są jis kri­to ant že­mės iš ke­lių me­trų aukš­čio. Tuo­met skelb­ta, kad reak­to­riaus kor­pu­sas ne­bu­vo pa­žeis­tas, ta­čiau jė­gai­nę sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ su­ti­ko jį pa­keis­ti, bent pus­me­čiui ati­dė­jus reak­to­riaus mon­ta­vi­mo pra­džią.

In­ci­den­tas įvy­ko ir iš ga­myk­los Ru­si­jo­je ga­be­nant nau­ją reak­to­riaus kor­pu­są. Vie­no­je Bal­ta­ru­si­jos ge­le­žin­ke­lio sto­čių reak­to­riaus kor­pu­sas užk­liu­dė ge­le­žin­ke­lio elek­tros tie­ki­mo at­ra­mą. Pa­sak sta­ty­bų už­sa­ko­vų, per šį in­ci­den­tą reak­to­riaus kor­pu­sas ža­los ne­pa­ty­rė.

Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja, ko­vo 31-ąją da­ly­va­vu­si Bran­duo­li­nės sau­gos kon­ven­ci­jos (BSK) apž­val­gi­nia­me su­si­ti­ki­me Vie­no­je, kur bu­vo pri­sta­ty­ta Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nė at­as­kai­ta, par­ei­ka­la­vo stab­dy­ti As­tra­vo AE sta­ty­bas. Lie­tu­vos at­sto­vai at­krei­pė dė­me­sį, kad Bal­ta­ru­si­ja jau dau­ge­lį me­tų vys­to As­tra­vo AE pro­jek­tą pa­žeis­da­ma Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­ros (TA­TE­NA) stan­dar­tus ir BSK nuo­sta­tas.

L. Lin­ke­vi­čius: ne­ga­li­me už­merk­ti akių į tai, kas vyks­ta Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ru­si­jo­je

Po­sė­dy­je Liuk­sem­bur­ge Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius at­krei­pė ko­le­gų dė­me­sį į pa­sta­ruo­sius įvy­kius Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ru­si­jo­je. „Tu­ri­me ati­džiai ste­bė­ti si­tua­ci­ją ir pri­nci­pin­gai rea­guo­ti, jei bus im­ama­si smur­to ir aki­vaiz­džiai pa­žei­džia­mos žmo­gaus tei­sės. Ti­ki­mės, kad Bal­ta­ru­si­ja ne­grįš prie po­li­ti­nių ka­li­nių si­tua­ci­jos. Jei taip at­si­tik­tų, mes taip pat tu­rė­tu­me grįž­ti prie sank­ci­jų svars­ty­mo“, – sa­kė L. Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras taip pat pri­mi­nė, kad ES dia­lo­ge su Ru­si­ja pri­va­lo­me in­ten­sy­viau iš­nau­do­ti kon­tak­tus su Ru­si­jos pi­lie­ti­ne vi­suo­me­ne, in­for­ma­vo apie ne­se­niai Va­šing­to­ne įvy­ku­sį su­si­ti­ki­mą su opo­zi­cio­nie­riu­mi, žur­na­lis­tu Vla­di­mi­ru Ka­ra-Mur­za, ku­ris šiuo me­tu gy­do­mas JAV bei apie Vil­niu­je re­gu­lia­riai or­ga­ni­zuo­ja­mus „Ru­si­jos fo­ru­mus“.

L. Lin­ke­vi­čius Liuk­sem­bur­ge taip pat su­si­ti­ko su Eu­ro­pos kai­my­nys­tės po­li­ti­kos ir plė­tros de­ry­bų ko­mi­sa­ru Jo­han­ne­su Hah­nu. Mi­nis­tras pa­brė­žė, kad Lie­tu­vos kai­my­nys­tė­je vyk­do­mos at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos jau ta­po na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mu, to­dėl pa­dė­ko­jo ko­mi­sa­rui už ski­ria­mą dė­me­sį As­tra­vui, iš­reikš­da­mas įsi­ti­ki­ni­mą, kad klau­si­mas iš­liks ES ir Bal­ta­ru­si­jos po­li­ti­nio dia­lo­go da­li­mi. Mi­nis­tras taip pat pa­brė­žė, kad, ne­pai­sant pa­tvir­tin­tos URT dar­bot­var­kės, Ry­tų par­tne­rys­tės klau­si­mai pri­va­lo nuo­la­tos bū­ti mū­sų aki­ra­ty­je.

Nu­ma­ty­ta įreng­ti du reaktorius

50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mo­je bran­duo­li­nė­je jė­gai­nė­je nu­ma­ty­ta įreng­ti du reak­to­rius, ku­rių kiek­vie­no ga­lia – 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį reak­to­rių pla­nuo­ja­ma įjung­ti 2019-ai­siais, o an­trą­jį – 2020 me­tais.

As­tra­vo AE sta­to Ru­si­jos vals­ty­bi­nė bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“, pro­jek­tą fi­nan­suo­jant Ru­si­jos vy­riau­sy­bei.