Lietuvos atstovė antrą kartą išrinkta JT moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto nare
Jung­ti­nių Tau­tų būs­ti­nė­je Niu­jor­ke bir­že­lio 21 die­ną vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ly­čių stu­di­jų cen­tro di­rek­to­rė pro­fe­so­rė Da­lia Lei­nar­tė an­trą kar­tą iš­rink­ta Jung­ti­nių Tau­tų Mo­te­rų dis­kri­mi­na­ci­jos pa­nai­ki­ni­mo ko­mi­te­to (CE­DAW) na­re.

Lie­tu­vos kan­di­da­tė su­lau­kė di­džiau­sio pa­lai­ky­mo – už ją bal­sa­vo net 121 vals­ty­bės at­sto­vai. Rin­ki­muo­se dėl 11 vie­tų iš vi­so var­žė­si 25 kan­di­da­tai, ra­šo­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Ši sėk­mė – tai dar vie­nas ak­ty­vios Lie­tu­vos po­zi­ci­jos gi­nant mo­te­rų tei­ses, ko­vo­jant su smur­tu prieš mo­te­ris ir už­ti­kri­nat ly­čių ly­gy­bę pri­pa­ži­ni­mas. Lie­tu­va ak­ty­viai pri­si­de­da prie Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos re­zo­liu­ci­jos nr. 1325 įgy­ven­di­ni­mo. Šia re­zo­liu­ci­ja sie­kia­ma mo­te­rims su­teik­ti di­des­nį vaid­me­nį tai­kos ir sau­gu­mo, konf­lik­tų spren­di­mo bei pre­ven­ty­vios dip­lo­ma­ti­jos, žmo­gaus tei­sių už­ti­kri­ni­mo sri­ty­se. Lie­tu­va taip pat fi­nan­suo­ja vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tus mo­te­rų tei­sių klau­si­mais Bal­ta­ru­si­jo­je, Ukrai­no­je ir Mol­do­vo­je.

Mo­te­rų dis­kri­mi­na­ci­jos pa­nai­ki­ni­mo ko­mi­te­tas yra eks­per­ti­nis JT ko­mi­te­tas, ku­ris nag­ri­nė­ja ša­lių na­rių tei­kia­mas at­as­kai­tas apie JT kon­ven­ci­jos dėl vi­sų for­mų dis­kri­mi­na­ci­jos pa­nai­ki­ni­mo mo­te­rims įgy­ven­di­ni­mą ir tei­kia re­ko­men­da­ci­jas. Kon­ven­ci­ja vie­ni­ja 189 ša­lis. Ko­mi­te­tą su­da­ro 23 ne­prik­lau­so­mi aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos eks­per­tai iš vi­so pa­sau­lio.

Pir­mo­sios sa­vo ka­den­ci­jos ko­mi­te­te me­tu D. Lei­nar­tė ėjo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos par­ei­gas. Ly­čių ly­gy­bės eks­per­tė, is­to­ri­kė D. Lei­nar­tė nuo 2000 me­tų va­do­vau­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ly­čių stu­di­jų cen­trui, yra Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių ko­mi­si­jos kvies­ti­nė eks­per­tė bei De­mo­kra­ti­jų bend­ri­jos Ly­čių ly­gy­bės dar­bo gru­pės na­rė.

Rin­ki­muo­se ko­mi­te­to na­riais taip pat iš­rink­ti eks­per­tai iš Ga­nos, Fi­li­pi­nų, Ki­ni­jos, Li­ba­no, Mau­ri­ta­ni­jos, Ne­pa­lo, Ni­ge­ri­jos, Nor­ve­gi­jos, Pra­ncū­zi­jos ir Ba­ha­mų.