Lietuvos ambasadorius JAV ragina neskambinti pavojaus varpais
Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se Ro­lan­das Kriš­čiū­nas ra­gi­na ne­skam­bin­ti pa­vo­jaus var­pais, JAV pre­zi­den­to rin­ki­muo­se pir­mau­jant res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tui Do­nal­dui Trum­pui.

„D.Trum­pas yra kiek ma­žiau nu­spė­ja­mas nei Hil­la­ry Clin­ton, bet vėl­gi bend­rai pa­ėmus aš ma­nau, kad ne­rei­kė­tų čia mums skam­bin­ti kaž­ko­kiais pa­vo­jaus ar pa­ni­kos var­pais, kad čia da­bar vis­kas virs vi­siš­ka su­maiš­ti­mi“, – BNS te­le­fo­nu iš Va­šing­to­no tre­čia­die­nio ry­tą sa­kė am­ba­sa­do­rius.

Lietuvosambasados JAV nuotrauka

„Drau­gų mes vi­sa­da tu­rė­jo­me ir tu­ri­me abe­jo­se sto­vyk­lo­se, ir de­mo­kra­tų, ir res­pub­li­ko­nų, ir ne­nuos­ta­bu bū­tų, kad tie res­pub­li­ko­nai ga­li at­ei­ty­je at­si­dur­ti pre­zi­den­to ad­mi­nis­tra­ci­jo­je, jei­gu bus iš­rink­tas D.Trum­pas“, – pri­dū­rė jis.

Dip­lo­ma­tas tei­gė ne­abe­jo­jan­tis, kad Lie­tu­va ir to­liau bus Jung­ti­nių Vals­ti­jų par­tne­rė, ne­prik­lau­so­mai nuo iš­rink­to pre­zi­den­to: „Mū­sų par­tne­rys­tė ma­tuo­ja­ma ne vie­ną de­šim­tį me­tų“.

R.Kriš­čiū­nas sa­kė, kad kai ku­riuos kan­di­da­tų pa­si­sa­ky­mus sau­gu­mo te­ma prieš rin­ki­mus ga­li­ma „nu­ra­šy­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­jai“, ypač tu­rint ome­ny­je, kad abie­jų kan­di­da­tų rė­mė­jai ak­ty­viai re­mia ir NA­TO.

„Kan­di­da­to kal­ba ne­bū­ti­nai virs pre­zi­den­to dar­bais. Rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu ži­niask­lai­da bu­vo lin­ku­si pa­si­gau­ti pra­ne­ši­mus, ku­rie pa­skui, ke­lių mė­ne­sių bė­gy­je, švel­nė­jo“, – tei­gė dip­lo­ma­tas.

Lie­tu­vai taip pat svar­bus bend­ra­dar­bia­vi­mas su Ame­ri­ka pre­ky­bos sri­ty­je, tvir­ti­no am­ba­sa­do­rius.

D.Trum­pas kol kas pir­mau­ja JAV pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, su­rin­kęs 244 rin­ki­kus iš rei­ka­lin­gų lai­mė­ti 270, ro­do pir­mi­niais re­zul­ta­tais ir apk­lau­so­mis po bal­sa­vi­mo grin­džia­mos prog­no­zės. Jo var­žo­vė de­mo­kra­tų kan­di­da­tė H.Clin­ton kol kas lai­mė­jo 209 rin­ki­kų bal­sus.

Įtam­pa Ru­si­jos grės­mę jau­čian­čio­se Bal­ti­jos ša­ly­se bu­vo ma­to­ma be­maž vi­sos JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu, ją pa­kurs­tant D.Trum­po pa­si­sa­ky­mams, ku­riais jis ra­gi­no pert­var­ky­ti NA­TO ir su­ma­žin­ti Ame­ri­kai ten­kan­čią įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­sau­lio sau­gu­mui da­lį.

Dau­giau­sia kri­ti­kos tarp šių pa­si­sa­ky­mų iš­šau­kė pa­pras­tai kie­tos po­zi­ci­jos dėl Mask­vos po­li­ti­kos be­si­lai­kan­čių res­pub­li­ko­nų kan­di­da­to min­tis, jog spren­di­mą, ar gin­ti Bal­ti­jos ša­lis nuo Ru­si­jos ag­re­si­jos, jis pri­im­tų tik įver­ti­nęs, ar jos vyk­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus.