Lietuvos ambasadorius įteikė skiriamuosius raštus Malaizijos karaliui
Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ja­po­ni­jo­je Egi­di­jus Mei­lū­nas lie­pos 18 die­ną Ma­lai­zi­jos sos­ti­nė­je Kva­la Lum­pū­re įtei­kė ski­ria­muo­sius raš­tus Ma­lai­zi­jos Ka­ra­liui Ab­dul Ha­lim Mu'adzam Shah. Po iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos įvy­ku­sia­me po­kal­by­je bu­vo ap­tar­tos ga­li­my­bės plės­ti Lie­tu­vos ir Ma­lai­zi­jos ry­šius.

„Siek­si­me ak­ty­viai plė­to­ti abi­pu­siš­kai nau­din­gus dvi­ša­lius san­ty­kius su Ma­lai­zi­ja eko­no­mi­kos, moks­lo, jau­ni­mo mai­nų ir ki­to­se sri­ty­se“, – sa­kė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius. Ka­ra­lius pa­lin­kė­jo Lie­tu­vos žmo­nėms tai­kos ir ge­ro­vės. Po­kal­by­je da­ly­va­vo ir Ma­lai­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ani­fah Hj. Aman, pra­ne­ša Už­zie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Dvi­ša­lių eko­no­mi­nių ry­šių plė­tra, ga­li­my­bės bend­ra­dar­biau­ti aukš­tų tech­no­lo­gi­jų, gy­vy­bės moks­lų, ener­ge­ti­kos sri­ty­se bu­vo ap­tar­tos am­ba­sa­do­riaus su­si­ti­ki­muo­se su Ma­lai­zi­jos pra­mo­nės ir pre­ky­bos rū­mų ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi Syed Hus­sien Ab­dul Ka­dir bei Lie­tu­vos ir Ma­lai­zi­jos vers­lo ta­ry­bos pre­zi­den­tu Pa­uliu­mi Kun­či­nu. Ma­lai­zi­jos vers­li­nin­kai pa­kvies­ti nau­do­tis Klai­pė­dos uos­to ga­li­my­bė­mis bei da­ly­vau­ti rug­sė­jo mė­ne­sį Vil­niu­je įvyk­sian­čia­me tarp­tau­ti­nia­me fo­ru­me „Li­fe Scien­ces Bal­tics 2016“.

2015 me­tais Lie­tu­vos ir Ma­lai­zi­jos dvi­ša­lė pre­ky­ba su­da­rė 13,4 mi­li­jo­no eu­rų. Lie­tu­va dau­giau­sia eks­por­ta­vo pie­no pro­duk­tų ir ki­tos že­mės ūkio pro­duk­ci­jos, iš Ma­lai­zi­jos į Lie­tu­vą pra­ėju­siais me­tais dau­giau­sia im­por­tuo­ta dra­bu­žių, or­ga­ni­nės che­mi­jos pro­duk­tų, pa­lmių alie­jaus. Lie­tu­vos įmo­nės Ma­lai­zi­jo­je sėk­min­gai plė­to­ja sau­lės ener­ge­ti­kos pro­jek­tus.

Lie­tu­va ir Ma­lai­zi­ja dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius už­mez­gė 1994 m. ko­vo 9 d. Lie­tu­vai akre­di­tuo­tas Ma­lai­zi­jos am­ba­sa­do­rius re­zi­duo­ja Var­šu­vo­je. To­ki­ju­je re­zi­duo­jan­tis E. Mei­lū­nas yra tre­čia­sis Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius, akre­di­tuo­tas Ma­lai­zi­jai. Anks­tes­nie­ji Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riai Ma­lai­zi­jai re­zi­da­vo Vil­niu­je.