Lietuvos ambasadorius gegužės 9-osios parado Maskvoje nestebės
Ge­gu­žės 9-osios iš­kil­mė­se Mask­vo­je Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai ne­da­ly­vaus. Vis dėl­to pir­ma­die­nį, ge­gu­žės 8-ąją, tęs­da­mas su­sik­los­čiu­sią tra­di­ci­ją, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas kar­tu su dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės dar­buo­to­jais ap­lan­kė Am­ži­no­sios ug­nies me­mo­ria­lą, esan­tį prie Krem­liaus sie­nų. 

Ap­si­lan­ky­mo me­tu Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai pa­dė­jo lie­tu­viš­ka tris­pal­ve pa­puoš­tą gė­lių vai­ni­ką ir ty­los mi­nu­te pa­ger­bė An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mą. At­sto­vy­bės va­do­vo tei­gi­mu, toks žings­nis yra so­li­da­ru­mo su ru­sų tau­ta ženk­las – ją šis ka­ras pa­lie­tė itin skau­džiai.

Vi­so­je Ru­si­jo­je pa­grin­di­nės iš­kil­mės šia pro­ga yra nu­ma­to­mos ge­gu­žės 9 d. – ši die­na Ru­si­jo­je yra ofi­cia­liai lai­ko­ma Per­ga­lės prieš fa­šiz­mą die­na, ku­rios me­tu vi­so­je ša­ly­je or­ga­ni­zuo­ja­mi ka­ri­niai par­adai ir ei­ty­nės.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius ka­ri­nio par­ado ste­bė­ti ne­ke­ti­na.

Lietuvos ambasados Maskvoje diplomatai / URM nuotrauka

.