Lietuvos ambasadoriumi Suomijoje siūloma skirti V. Sarapiną
Šian­dien Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je nu­tar­ta Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Suo­mi­jo­je teik­ti Pre­zi­den­tei skir­ti dip­lo­ma­tą Val­de­ma­rą Sa­ra­pi­ną.

Ša­lies va­do­vei pri­ta­rus, V. Sa­ra­pi­nas par­ei­gas pra­dė­tų ei­ti nuo 2016 m. rugp­jū­čio 23 die­nos, ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me spau­dai.

Prieš pri­si­jung­da­mas prie Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nės tar­ny­bos, V. Sa­ra­pi­nas yra ėjęs įvai­rias par­ei­gas Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je (KAM), bu­vo Lie­tu­vos gy­ny­bos at­ašė JAV, Ka­na­do­je. 2000–2002 m. V. Sa­ra­pi­nas bu­vo kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras, 2002–2006 m. – KAM vals­ty­bės se­kre­to­rius. 2006–2009 m. V. Sa­ra­pi­nas ėjo Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio par­ei­gas.

2009–2010 m. V. Sa­ra­pi­nas bu­vo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas, Af­ga­nis­ta­no pro­jek­to ko­man­dos va­do­vas. 2010–2014 m. ėjo Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nio kon­su­lo Niu­jor­ke par­ei­gas.

Nuo 2014 m. V. Sa­ra­pi­nas yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo gru­pės va­do­vas.