Lietuvos ambasadoriumi Baltarusijoje siūloma skirti A. Puloką
Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je nu­tar­ta Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Bal­ta­ru­si­jo­je teik­ti Pre­zi­den­tei skir­ti dip­lo­ma­tą And­rių Pu­lo­ką.

Ša­lies va­do­vei pri­ta­rus, A. Pu­lo­kas par­ei­gas pra­dė­tų ei­ti nuo 2016 m. rugp­jū­čio 8 die­nos, ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me spau­dai.

Prieš pra­dė­da­mas dar­bą dip­lo­ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je A. Pu­lo­kas dir­bo Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos kon­sul­tan­tu tarp­tau­ti­nių san­ty­kių klau­si­mais. Kar­je­rą Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je jis pra­dė­jo 2000 me­tais Eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to Eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­riu­je. 2001–2004 me­tais dir­bo Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Vo­kie­ti­jo­je Bo­nos sky­riu­je, jam va­do­va­vo. Nuo 2004 me­tų ėjo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to Eko­no­mi­nės ana­li­zės ir eks­por­to plė­tros sky­riaus pa­ta­rė­jo, ve­dė­jo par­ei­gas, 2005–2007 va­do­va­vo URM Eks­por­to ir in­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mo de­par­ta­men­tui. Nuo 2007 me­tų A. Pu­lo­kas dir­bo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Ru­si­jo­je, 2011–2012 me­tais ėjo Lie­tu­vos lai­ki­no­jo rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nio Ru­si­jo­je par­ei­gas.

Nuo 2012 m. iki šiol A. Pu­lo­kas – Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Kon­su­li­nio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius.