Lietuvos ambasadorė PAR stiprins ryšius su vietos litvakais
Pir­mo­ji Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rė Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je ti­ki­si pa­ska­tin­ti šio­je ša­ly­je gy­ve­nan­čių lit­va­kų - Lie­tu­vos žy­dų - pa­li­kuo­nių ry­šius su Lie­tu­va.

„Mū­sų san­ty­kiai su ša­li­mi per šią bend­ruo­me­nę yra uni­ka­lūs“, - BNS sa­kė am­ba­sa­do­rė Si­gu­tė Jakš­to­ny­tė. Šias par­ei­gas ji pra­dės ei­ti pir­ma­die­nį.

Pa­sak dip­lo­ma­tės, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je šiuo me­tu gy­ve­na apie 80 tūks­tan­čių žy­dų, apie 90 proc. iš jų - lit­va­kai. Kai ku­rių is­to­ri­kų tei­gi­mu, tai ga­li bū­ti di­džiau­sia pa­sau­ly­je lit­va­kų bend­ruo­me­nė. Dau­gu­ma Lie­tu­vos žy­dų į Pie­tų Af­ri­ką at­vy­ko XIX am­žiu­je.

„Lit­va­kai ga­li bū­ti jun­gia­mo­ji gran­dis plė­to­jant vers­lo ir eko­no­mi­nius san­ty­kius, įgy­ven­di­nant bend­rus pro­jek­tus, iš­sau­gant bend­rą kul­tū­ri­nį pa­vel­dą“, - sa­kė S.Jakš­to­ny­tė.

Jos tei­gi­mu, pers­pek­ty­vūs sek­to­riai eks­por­tui į Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ką yra aukš­to­sios tech­no­lo­gi­jos, in­ži­ne­ri­nė pra­mo­nė bei mais­to tech­no­lo­gi­jos. Anot Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, pre­ky­bos apy­var­ta su Pie­tų Af­ri­ka per­nai sie­kė 30 mln. eu­rų per me­tus, iš jų Lie­tu­vos eks­por­tas su­da­rė 19 mln. eu­rų.

Pa­sak Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės Fai­nos Kuk­lians­ky, žy­dai į Pie­tų Af­ri­ką emig­ra­vo dėl ca­ri­nės Ru­si­jos per­se­kio­ji­mų.

„Žy­dai vi­sa­da bu­vo to­kių per­mai­nų įkai­tai, bet jei­gu at­si­ran­da ša­lis, ku­ri pri­ima juos ir jie ga­li ten va­žiuo­ti ir gy­ven­ti kaip ly­gia­tei­siai pi­lie­čiai, tai to­kia ša­lis kaž­ka­da bu­vo Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka, taip pat Ame­ri­ka, Mek­si­ka ar Ar­gen­ti­na“, - BNS sa­kė F.Kuk­lians­ky.

Jos tei­gi­mu, ry­šių su Pie­tų Af­ri­kos lit­va­kais mez­gi­mas tu­rė­tų bū­ti vie­nas svar­biau­sių Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je pri­ori­te­tų.

„Vis­kas la­bai ge­rai, bet sąs­kai­tas jie at­si­da­ro Lon­do­ne. Vis­kas la­bai ge­rai, bet jie in­ves­tuo­ja ki­tur. Vis­gi vals­ty­bė tu­rė­tų įgau­ti pa­ti­ki­mo par­tne­rio vaid­me­nį lit­va­kų aky­se“, - BNS sa­kė F.Kuk­lians­ky.

Pa­sak Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės, Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos ga­lė­jo Pie­tų Af­ri­kos lit­va­kams pa­lik­ti įspū­dį, jog Lie­tu­va nė­ra geog­ra­fiš­kai sau­gi vie­ta gy­ven­ti ar in­ves­tuo­ti. Ta­čiau F.Kuk­lians­ky taip pat pa­brė­žė, jog į Lie­tu­vą at­vy­kę lit­va­kai ste­bi­si, kaip ša­lis pa­si­kei­tė.

„Lit­va­kai, ku­rie šian­dien at­va­žiuo­ja į Lie­tu­vą, be ga­lo nu­ste­bę tuo, kaip Lie­tu­va šian­dien at­ro­do, nes jų se­ne­liai, pro­se­ne­liai pa­li­ko ba­kū­žių Lie­tu­vą, - sa­kė ji. - Šian­dien jie at­va­žiuo­ja į ki­tą pa­sau­lį ir sa­ko, kad tarp Vil­niaus ir Frank­fur­to ne­bė­ra di­de­lio skir­tu­mo“.

Pie­tų Af­ri­ka yra be­si­vys­tan­čių vals­ty­bių su­si­vie­ni­ji­mo BRICS, ku­rią taip pat su­da­ro Bra­zi­li­ja, Ru­si­ja, In­di­ja ir Ki­ni­ja, na­rė. Am­ba­sa­do­rė S.Jakš­to­ny­tė tei­gė, kad ša­lies gy­ven­to­jai tu­rė­tų ži­no­ti ob­jek­ty­vią in­for­ma­ci­ją apie Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je.

„Kaip tiks­lą ma­ty­čiau rea­lios si­tua­ci­jos Ry­tų Eu­ro­po­je pri­sta­ty­mą Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos val­džios ins­ti­tu­ci­joms, aka­de­mi­nei bend­ruo­me­nei ir vi­suo­me­nei“, - sa­kė S.Jakš­to­ny­tė.

„Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka yra in­teg­ruo­ta į BRICS eko­no­mi­kos sis­te­mą, bet svar­bu, kad šiai vals­ty­bei ne­bū­tų da­ro­ma įta­ka tik BRICS vals­ty­bių na­rių, o ma­ty­tų bend­rą pa­veiks­lą, ku­ris vyks­ta įvai­riuo­se pa­sau­lio re­gio­nuo­se. Įskai­tant ir tai, kas vyks­ta vie­nos iš BRICS na­rių kai­my­nys­tė­je“, - pri­dū­rė am­ba­sa­do­rė.

„Svar­bu ak­cen­tuo­ti mū­sų po­zi­ci­ją, kad tarp­tau­ti­nis sau­gu­mas tu­ri bū­ti pa­grįs­tas ag­re­si­jos ne­nau­do­ji­mo pri­nci­pu, tarp­tau­ti­nės tei­sės ir žmo­gaus tei­sių ger­bi­mo pri­nci­pu ir pa­gar­ba te­ri­to­ri­niam vien­ti­su­mui“, - tei­gė S.Jakš­to­ny­tė.

Dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius su Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka Lie­tu­va už­mez­gė 1991 me­tais.