Lietuvos ambasadorė įteikė skiriamuosius raštus Juodkalnijos prezidentui
Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rė Ra­sa Kai­rie­nė bir­že­lio 26 die­ną įtei­kė ski­ria­muo­sius raš­tus Juo­dkal­ni­jos Pre­zi­den­tui Fi­li­pui Vu­ja­no­vi­ćiui ofi­cia­lios ce­re­mo­ni­jos Pre­zi­den­to re­zi­den­ci­jo­je Ce­ti­nė­je me­tu. 

Po ski­ria­mų­jų raš­tų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­jos vy­ku­sia­me po­kal­by­je bu­vo ap­tar­ti dvi­ša­lio ir dau­gia­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo klau­si­mai, ra­šo­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Juo­dkal­ni­jos Pre­zi­den­tas pa­dė­ko­jo už Lie­tu­vos par­amą Juo­dkal­ni­jos eu­roin­teg­ra­ci­niams ir eu­roat­lan­ti­niams sie­kiams, esa­mą bend­ra­dar­bia­vi­mą gy­ny­bos sri­ty­je, ap­ta­rė Juo­dkal­ni­jos pers­pek­ty­vas tap­ti NA­TO na­re.

Bu­da­peš­te re­zi­duo­jan­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rė ak­cen­ta­vo Juo­dkal­ni­jos pa­žan­gą sie­kiant tap­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos na­re, Lie­tu­vos to­les­nę par­amą bei ga­li­my­bes pa­si­da­lin­ti eks­per­tų ži­nio­mis ir pa­tir­ti­mi įvai­rio­se sri­ty­se. Am­ba­sa­do­rė pa­tvir­ti­no, kad Lie­tu­va tei­gia­mai ver­ti­na ir re­mia Juo­dkal­ni­jos sie­kius tap­ti NA­TO na­re – tai bū­tų svar­bus sta­bi­lu­mo ga­ran­tas vi­sa­me Va­ka­rų Bal­ka­nų re­gio­ne. Po­kal­bio me­tu apž­velg­ta ES par­ama Ukrai­nai ir san­ty­kiai su tre­čio­sio­mis ša­li­mis.

Su­si­ti­ki­me taip pat bu­vo pa­žy­mė­tas abi­pu­sis in­te­re­sas stip­rin­ti abie­jų ša­lių eko­no­mi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Lie­tu­va ir Juo­dkal­ni­ja dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius už­mez­gė 2006 me­tais.