Lietuvoje vyks perspėjimo sistemos patikrinimas
Tre­čia­die­nį prieš­piet vyks pers­pė­ji­mo sis­te­mos pa­ti­kri­ni­mas, pra­ne­šė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas.

Anot jo pra­ne­ši­mo, 11 val. 52 min. gy­ven­to­jai gir­dės si­re­nų gaus­mą, bus jun­gia­mos cen­tra­li­zuo­to val­dy­mo si­re­nos gar­si­niu sig­na­lu „Dė­me­sio vi­siems“, taip pat gy­ven­to­jams bus iš­siųs­ti trum­pie­ji pers­pė­ji­mo pra­ne­ši­mai į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus apie sis­te­mos pa­ti­kri­ni­mą.

Pa­ti­kri­ni­mo me­tu si­re­nos kauks tris mi­nu­tes. Nu­sto­jus joms kauk­ti, 11 val. 55 min., per Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos prog­ra­mas, re­gio­ni­nes ir vie­tos ra­di­jo prog­ra­mas gy­ven­to­jams bus skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja ir re­ko­men­da­ci­jos.

Trum­pų­jų pers­pė­ji­mo pra­ne­ši­mų per­da­vi­mas pra­si­dės kar­tu su si­re­nų jun­gi­mo pra­džia, t. y. 11 val. 52 min. ir tę­sis iki 11 val. 58 min.

„Iš­gir­dus si­re­nas, gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma įsi­jung­ti ra­di­ją ar te­le­vi­zi­ją ir iš­klau­sy­ti skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją“, – nu­ro­do Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas.

Pa­pras­tai si­re­nos įjun­gia­mos du kar­tus per me­tus.

Per šiuos pa­ti­kri­ni­mus gy­ven­to­jai tu­ri ga­li­my­bę įsi­ti­kin­ti, ar jie yra tei­sin­gai įsi­jun­gę ko­ri­nio trans­lia­vi­mo funk­ci­ją, kad gau­tų trum­puo­sius pers­pė­ji­mo pra­ne­ši­mus. Pa­ti­kri­ni­mo me­tu pra­ne­ši­mai per­duo­da­mi kas vie­ną mi­nu­tę. Jei­gu te­le­fo­nas nu­sta­ty­tas tei­sin­gai, gy­ven­to­jas gaus tik vie­ną pra­ne­ši­mą.

Gre­siant ar su­si­da­rius eks­tre­ma­lia­jai si­tua­ci­jai ša­ly­je, ša­lies gy­ven­to­jai pers­pė­ja­mi įjung­to­mis si­re­no­mis ar pra­ne­ši­mais į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, pri­rei­kus per mo­bi­lią­sias įgar­si­ni­mo prie­mo­nes ar per pa­siun­ti­nius, o in­for­muo­ja­mi per ra­di­ją ir te­le­vi­zi­ją.