Lietuvoje vieši Kinijos vicepremjeras
Sek­ma­die­nį Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius Vy­riau­sy­bės rū­muo­se su­si­ti­ko su  Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos vi­cep­rem­je­ru Gao­ly Zhang – pir­muo­ju iš ke­tu­rių Ki­ni­jos Vy­riau­sy­bės va­do­vo pa­va­duo­to­jų.

Pir­mas to­kio aukš­to ran­go Ki­ni­jos Vy­riau­sy­bės at­sto­vo vi­zi­tas dvi­ša­lių san­ty­kių is­to­ri­jo­je liu­di­ja apie tarp­vals­ty­bi­nių san­ty­kių di­na­mi­ką, ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius ir vi­cep­rem­je­ras G. Zhang ap­ta­rė po­li­ti­nį, eko­no­mi­nį ir pre­ky­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, dvi­ša­lių in­ves­ti­ci­jų pers­pek­ty­vas. Daug dė­me­sio bu­vo skir­ta par­tne­rys­tei „Ki­ni­ja+16“, ku­ri bu­vo įver­tin­ta, kaip stip­ri­nan­ti dvi­ša­lius ry­šius ir pa­pil­dan­ti Ki­ni­jos – Eu­ro­pos Są­jun­gos stra­te­gi­nį dia­lo­gą. Prem­je­ras pa­siū­lė tra­di­ci­nį „Ki­ni­ja+16“ vy­riau­sy­bių va­do­vų fo­ru­mą bei to­kio pa­ties for­ma­to uni­ver­si­te­tų kon­sor­ciu­mą su­reng­ti Lie­tu­vo­je.

Su­si­ti­ki­me taip pat kons­ta­tuo­ta, kad pa­sta­rai­siais me­tais bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos stip­rė­ja ir ap­rė­pia vis pla­tes­nį in­te­re­sų spek­trą. „Ki­ni­ja yra itin svar­bi Lie­tu­vos par­tne­rė Azi­jo­je – mes sie­kia­me to­liau plė­to­ti ir gi­lin­ti dvi­ša­lį dia­lo­gą, ieš­ko­ti nau­jų ga­li­my­bių mū­sų vers­lui, že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ga­min­to­jams, inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tams“, – sa­kė prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas pa­žy­mė­jo, kad ši Vy­riau­sy­bė per be­veik tre­jus dar­bo me­tus su­ge­bė­jo pa­tri­gu­bin­ti Lie­tu­vos eks­por­tą į Ki­ni­ją. „Tai at­spin­di mū­sų su­in­te­re­suo­tu­mą lie­tu­viš­koms pre­kėms at­ver­ti vie­nos di­džiau­sių pa­sau­lio rin­kų var­tus“, – pa­žy­mė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius iš­reiš­kė vil­tį, kad aukš­to sve­čio vi­zi­tas su­teiks im­pul­są to­les­nei san­ty­kių plė­trai, pa­siū­lė vys­ty­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je. Vien Lie­tu­vo­je ga­mi­na­mi la­ze­riai su­da­ro 5 proc. ša­lies eks­por­to į Ki­ni­ją. Po­kal­bio me­tu bu­vo pa­brėž­tas abi­pu­sis su­in­te­re­suo­tu­mas ska­tin­ti par­tne­rys­tę šio­je sri­ty­je – at­lik­ti bend­rus ty­ri­mus, da­ly­tis ge­rą­ja pa­tir­ti­mi.

Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas su­si­ti­ki­me pa­pra­šė pa­spar­tin­ti lie­tu­viš­kų pie­no ir mė­sos pro­duk­tų eks­por­to į Ki­ni­ją ga­lu­ti­nio lei­di­mo iš­da­vi­mą. Lie­tu­va yra pa­si­ren­gu­si pri­im­ti Ki­ni­jos ins­pek­to­rius ir au­di­to­rius dėl že­mės ūkio pro­duk­tų eks­por­to.

Po­kal­bio me­tu taip pat ap­tar­tas bend­ra­dar­bia­vi­mas švie­ti­mo ir moks­lo sri­ty­se. Ba­lan­džio mė­ne­sį pa­si­ra­šy­tas Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos su­si­ta­ri­mas dėl aukš­to­jo moks­lo kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo. Ti­ki­ma­si, kad šis su­si­ta­ri­mas pa­ska­tins stu­den­tų mo­bi­lu­mą, di­dins aukš­to­jo moks­lo sis­te­mų skaid­ru­mą.

Di­de­lis dė­me­sys bu­vos skir­tas Ki­ni­jos ini­ci­juo­tam pro­jek­tui „Vie­na juo­sta, vie­nas ke­lias“. Tai – 40 mi­li­jar­dų do­le­rių ver­tės fon­das, skir­tas fi­nan­suo­ti eko­no­mi­kai, ypač trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tams ir re­gio­nų su­jun­gi­mui. Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, Lie­tu­va trans­por­to pa­slau­gų sek­to­riu­je ga­lė­tų tap­ti Ki­ni­jos pre­kių ir kro­vi­nių srau­tų pa­skirs­ty­mo cen­tru Ry­tų Eu­ro­po­je. Tam pa­si­tar­nau­tų in­ter­mo­da­li­niai ter­mi­na­lai, kon­tei­ne­ri­niai trau­ki­niai „Sau­lė“, „Šeš­to­kai Exp­ress“ bei „Vi­kin­gas“ ir Klai­pė­dos uos­tas. Vy­riau­sy­bės va­do­vas pa­siū­lė Ki­ni­jos vers­li­nin­kams pa­si­nau­do­ti esa­ma inf­ras­truk­tū­ra, taip pat par­agi­no šios ša­lies įmo­nes in­ves­tuo­ti Lie­tu­vo­je.

„Mus džiu­gi­na ir stip­rė­jan­tis kul­tū­ri­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas“, – pa­žy­mė­jo prem­je­ras A. But­ke­vi­čius, at­kreip­da­mas dė­me­sį, kad nuo lie­pos 1 die­nos Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Pe­ki­ne stei­gia­ma kul­tū­ros at­ašė par­ei­gy­bė.

Vil­niu­je vy­ko Pe­ki­no na­cio­na­li­nės ope­ros tru­pės gas­tro­lės, o Lie­tu­vos Na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro tru­pė ne­se­niai bai­gė pa­si­ro­dy­mų tu­rą Ki­ni­jo­je. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Pe­ki­ne įvy­ko Bal­ti­jos fil­mų fes­ti­va­lis, Ki­ni­ja or­ga­ni­zuo­ja “Ki­ni­jos kul­tū­ros me­tų” fes­ti­va­lį Bal­ti­jos ša­ly­se.

Su­si­ti­ki­mo me­tu Ki­ni­jos vi­cep­rem­je­ras G. Zhang pa­kvie­tė Mi­nis­trą Pir­mi­nin­ką A. But­ke­vi­čių su vi­zi­tu ap­si­lan­ky­ti Ki­ni­jo­je.