Lietuvoje vieši J. Boehneris
Lie­tu­vo­je su ofi­cia­liu vi­zi­tu pir­mą kar­tą ap­si­lan­kė JAV At­sto­vų rū­mų pir­mi­nin­kas Joh­nas Boeh­ne­ris.

Lie­tu­va re­mia pa­stan­gas kuo grei­čiau su­si­tar­ti dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir JAV lais­vo­sios pre­ky­bos su­si­ta­ri­mo, ku­ris su­ak­ty­vins tar­pu­sa­vio pre­ky­bą ir dar la­biau su­stip­rins tran­sat­lan­ti­nius ry­šius, ypač ky­lant grės­mėms Eu­ro­pos sau­gu­mui, tei­gia pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, šeš­ta­die­nį su­si­ti­ku­si su JAV At­sto­vų rū­mų pir­mi­nin­ku Joh­nu Boeh­ne­riu.

„La­bai svar­bi sri­tis su Jung­ti­nė­mis Vals­ti­jo­mis yra Eu­ro­pos Są­jun­gos bend­ra­dar­bia­vi­mas ir de­ry­bos dėl lais­vos pre­ky­bos su­tar­ties. Lie­tu­va pa­lai­ko Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir Eu­ro­pos Są­jun­gos sie­kį kuo grei­čiau su­si­tar­ti, nes šis su­si­ta­ri­mas at­neš nau­dą abiems eko­no­mi­niams par­tne­riams - vi­sai Eu­ro­pos Są­jun­gai, ta­me tar­pe ir Lie­tu­vai, ir Jung­ti­nėms Vals­ti­joms“, - po su­si­ti­ki­mo žur­na­lis­tams sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

J. Boehneris ir L. Graužinienė Valdovų rūmuose.

Jos tei­gi­mu, Lie­tu­va yra vie­na di­džiau­sių ES ir JAV lais­vo­sios pre­ky­bos su­si­ta­ri­mo rė­mė­jų – net 79 proc. ša­lies gy­ven­to­jų šį su­si­ta­ri­mą ver­ti­na tei­gia­mai. Eu­ro­pos ir JAV at­sto­vų de­ry­bos dėl su­si­ta­ri­mo, ku­ris su­kur­tų pu­sę pa­sau­lio api­man­čią vie­nin­gą vie­no mi­li­jar­do var­to­to­jų rin­ką, su­de­rin­tų nuo­sta­tas ir pa­nai­kin­tų ta­ri­fus te­ri­to­ri­jo­je nuo Alias­kos iki Bal­ti­jos jū­ros, jau tę­sia­si dau­giau nei me­tus.

D.Gry­baus­kai­tė taip pat pa­brė­žė, kad, ne­lau­kiant lais­vo­sios pre­ky­bos su­si­ta­ri­mo pa­si­ra­šy­mo, la­bai svar­bu, kad JAV kuo grei­čiau pa­leng­vin­tų ener­ge­ti­nių iš­tek­lių, įskai­tant su­skys­tin­tas du­jas, eks­por­tą į Eu­ro­pą. Anot pre­zi­den­tės, toks JAV spren­di­mas ne tik pa­keis Eu­ro­pos ener­ge­ti­kos rin­ką, bet ir tu­rės įta­kos geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai re­gio­ne.

„Tai už­ti­krin­tų ga­li­my­bę pirk­ti ska­lū­ni­nes du­jas ir tiek­ti jas į Lie­tu­vą per mū­sų SGD ter­mi­na­lą dar pa­lan­kes­nė­mis kai­no­mis“, - žur­na­lis­tams tvir­ti­no D.Gry­baus­kai­tė.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ko­vo pra­džio­je tei­gė, kad Lie­tu­va ga­li tap­ti pir­mą­ja vals­ty­be, ku­ri gaus su­skys­tin­tų du­jų iš JAV ir tai, at­siž­vel­giant į pa­si­ra­šo­mas su­tar­tis, ga­lė­tų įvyk­ti ki­tų me­tų pra­džio­je.

Lie­tu­vos du­jų pre­ky­bos bend­ro­vė „Lit­gas“ va­sa­rį Hiūs­to­ne su JAV ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­ja „Che­nie­re Ener­gy“ pa­si­ra­šė bend­rą­ją pre­ky­bos su­tar­tį dėl su­skys­tin­tų du­jų tie­ki­mo. Pir­mie­ji šios bend­ro­vės kro­vi­niai Lie­tu­vą ga­li pa­siek­ti 2016 me­tais. Taip pat „Lit­gas“ pa­si­ra­šė su­pra­ti­mo me­mo­ran­du­mą su JAV bend­ro­ve „Del­fin LNG“, ku­ri plė­to­ja pir­mą­jį JAV plū­du­riuo­jan­tį du­jų skys­ti­ni­mo ter­mi­na­lo pro­jek­tą.

Skai­čiuo­ja­ma, kad JAV plė­to­ja­mi pa­tvir­tin­ti pro­jek­tai su­skys­tin­tų du­jų ga­my­bos apim­tis iki 2018 me­tų pa­di­din­tų 30 mlrd. ku­bi­nių me­trų per me­tus – tai yra maž­daug 10 proc. da­bar­ti­nės su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) rin­kos pa­sau­ly­je. Bal­ti­jos ša­lys per me­tus su­var­to­ja apie 4 mlrd. ku­bi­nių me­trų gam­ti­nių du­jų.

Pa­ti­ki­mi sąjungininkai

„Šis vi­zi­tas pir­miau­siai reiš­kia, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos šį re­gio­ną ir Lie­tu­vą lai­ko sa­vo par­tne­re. Mes kons­ta­tuo­ja­me, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos mums iš­lie­ka pa­ti­ki­ma par­tne­re tiek ka­ri­nio sau­gu­mo sri­ty­je, tiek eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­ty­je. Mes kal­bė­jo­me apie ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų įsi­trau­ki­mą į re­gio­no sau­gu­mo klau­si­mus“, - po su­si­ti­ki­mo žur­na­lis­tams sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Jung­ti­nės Vals­ti­jos bu­vo, yra da­bar ir bus mus pa­lai­kan­ti ša­lis ir mū­sų par­tne­ris, ku­riam mū­sų sau­gu­mas ir ge­ro­vė yra svar­būs“, - pri­dū­rė pre­zi­den­tė.

Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, JAV la­bai kon­kre­čiais veiks­mais pri­si­de­da prie Lie­tu­vos ir vi­so re­gio­no sau­gu­mo – prieš ke­le­tą die­nų nu­spręs­ta Lie­tu­vo­je ir ki­to­se 5 Eu­ro­pos ša­ly­se dis­lo­kuo­ti JAV ka­ri­nę tech­ni­ką, anks­čiau JAV pri­ėmė spren­di­mą skir­ti 1 mlrd. do­le­rių re­gio­no sau­gu­mui di­din­ti. Šios vals­ty­bės ka­riai sėk­min­gai dir­ba su Lie­tu­vos ka­riais, da­ly­vau­ja bend­ro­se pra­ty­bo­se.

„Ap­ta­rė­me ir tarp­tau­ti­nė si­tua­ci­ją - tiek pa­čio­je Eu­ro­po­je, ypač si­tua­ci­ją su mū­sų kai­my­nu (Ru­si­ja - BNS) ir ka­rą Ukrai­no­je. Mū­sų po­zi­ci­jos su­tam­pa tiek sank­ci­jų Ru­si­jai klau­si­mu, tiek ver­ti­nant pa­dė­tį Ukrai­no­je“, - tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

J.Boeh­ne­ris pa­brė­žė, kad Ru­si­jos ke­lia­ma grės­mė rei­ka­lau­ja ryž­tin­gų veiks­mų ir JAV taip su­pran­ta, su­teik­da­ma par­amą ne tik Lie­tu­vai, bet vi­siems sa­vo par­tne­riams re­gio­ne.

„Ma­no po­žiū­ris yra la­bai pa­pras­tas - kai­my­nai ne­tu­ri gąs­din­ti sa­vo kai­my­nų. Ir nė­ra abe­jo­nių, kad Ru­si­ja to­liau gąs­di­na sa­vo kai­my­nus. Lie­tu­va, ar ap­gink­luo­da­ma Ukrai­ną, ar dek­la­ruo­da­ma ener­ge­ti­nę ne­prik­lau­so­my­bę, ro­do pa­vyz­dį ir re­gio­nui, ir vi­sam pa­sau­liui (...) Mes vi­sa­da bū­si­me su ju­mis kaip drau­gai ir są­jun­gi­nin­kai“, - žur­na­lis­tams sa­kė J.Boeh­ne­ris.

JAV At­sto­vų Rū­mų pir­mi­nin­kas Lie­tu­vo­je taip pat pla­nuo­ja su­si­tik­ti su JAV ka­riais, ap­žiū­rė­ti Su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą Klai­pė­do­je.

J.Boeh­ne­ris At­sto­vų rū­mų pir­mi­nin­ku iš­rink­tas 2010 me­tais, tai jau tre­čio­ji po­li­ti­ko ka­den­ci­ja šia­me pos­te. Lie­tu­vo­je jį ly­di sep­ty­nių JAV Kong­re­so na­rių de­le­ga­ci­ja.

Pre­zi­den­tė su J.Boeh­ne­riu pa­sta­rą­jį kar­tą bu­vo su­si­ti­ku­si 2013 me­tų ge­gu­žę Va­šing­to­ne.