Lietuvoje viešės Ukrainos prezidentas P. Porošenka
Tre­čia­die­nį Lie­tu­vo­je vie­šės Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka.

Kar­tu su juo at­vyks­ta kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Ste­pa­nas Pol­to­ra­kas, eko­no­mi­kos mi­nis­tras Ai­va­ras Ab­ro­ma­vi­čius, kul­tū­ros mi­nis­tras Via­čes­la­vas Ki­ri­len­ka, ki­ti de­le­ga­ci­jos na­riai.

P.Po­ro­šen­ka su­si­tiks su Lie­tu­vos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, vė­liau ša­lių va­do­vai da­ly­vaus Pre­zi­den­tų Ta­ry­bo­je. Pre­zi­den­tai kal­bė­sis apie Ukrai­nos pa­si­ren­gi­mą įgy­ven­din­ti Lais­vo­sios pre­ky­bos su­si­ta­ri­mą su Eu­ro­pos Są­jun­ga, ku­ris įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų pra­džios, taip pat ap­tars eko­no­mi­nių ir tei­si­nių re­for­mų įgy­ven­di­ni­mą Ukrai­no­je, ko­vą su ko­rup­ci­ja ša­ly­je.

D.Gry­baus­kai­tė ir P.Po­ro­šen­ka Vil­niu­je ati­da­rys pir­mą­jį Lie­tu­vos ir Ukrai­nos eko­no­mi­kos fo­ru­mą. Pa­sak Lie­tu­vos va­do­vės, mū­sų ša­lis ga­li tap­ti var­tais Ukrai­nos vers­lui, sie­kian­čiam plė­to­ti veik­lą Eu­ro­po­je. Lie­tu­vos ir Ukrai­nos vers­lo bei pre­ky­bos ry­šiai nuo­lat stip­rė­ja – per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus pre­ky­ba pa­di­dė­jo 54 proc. ir da­bar vir­ši­ja mi­li­jar­dą eu­rų.

Per Ukrai­nos pre­zi­den­to dar­bo vi­zi­tą Lie­tu­vo­je bus pa­si­ra­šy­ta kul­tū­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo prog­ra­ma 2016–2020 me­tams.

Ukrai­nos pre­zi­den­tas taip pat su­si­tiks su Sei­mo pir­mi­nin­ke Lo­re­ta Grau­ži­nie­ne ir prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi.

2013 me­tų ru­de­nį pra­si­dė­jęs Ukrai­nos Mai­da­no ju­dė­ji­mas per­nai nu­ver­tė pro­ru­siš­ką ša­lies ly­de­rį Vik­to­rą Ja­nu­ko­vy­čių, ku­ris 2013 me­tų lap­kri­čio 21 die­ną Vil­niu­je at­si­sa­kė pa­si­ra­šy­ti Ukrai­nos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos aso­cia­ci­jos su­tar­tį. Šis at­si­sa­ky­mas iš­pro­vo­ka­vo kru­vi­nų įvy­kių gran­di­nę, bu­vo nu­žu­dy­ta de­šim­tys Mai­da­no pro­tes­tuo­to­jų.

V.Ja­nu­ko­vy­čiui ne­te­kus pos­to Ru­si­ja per­nai ko­vą at­plė­šė Ukrai­nai pri­klau­san­tį Kry­mo pu­sia­sa­lį, o Ukrai­nos Ry­tuo­se įsit­vir­ti­no Krem­liaus re­mia­mi se­pa­ra­tis­tai.

Rea­guo­da­ma į tai, Eu­ro­pos Są­jun­ga ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos Ru­si­jai ini­ci­ja­vo įvai­raus po­bū­džio sank­ci­jas.