Lietuvoje vėl leidžiama žiūrėti „RTR Planeta“
Pir­ma­die­nį bai­gia­si tri­jų mė­ne­sių drau­di­mas re­trans­liuo­ti ru­siš­ko ka­na­lo „RTR Pla­ne­ta“ prog­ra­mą.

„Taip, drau­di­mas bai­gia ga­lio­ti“, - BNS sa­kė Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas.

Ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos ke­ti­na dėl ka­na­lo re­trans­lia­ci­jų grą­ži­ni­mo ap­sisp­ręs­ti in­di­vi­dua­liai, ta­čiau ti­kė­ti­na, kad vi­sos jos „RTR Pla­ne­ta“ grą­žins į ete­rį jau pir­ma­die­nio nak­tį ar­ba ry­te, BNS sa­kė Lie­tu­vos ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vai­va Žu­kie­nė.

Ko­mi­si­ja re­trans­liuo­ti „RTR Pla­ne­ta“ trims mė­ne­siams užd­rau­dė mo­ty­vuo­da­ma, jog šio ka­na­lo lai­do­se bu­vo kurs­to­mas ka­ras ir ne­apy­kan­ta, pa­kar­to­ti­nai pa­žeis­tas Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas.

To­kia pro­ce­dū­ra, kai stab­do­mos Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) re­gis­truo­to ka­na­lo trans­lia­ci­jos, bu­vo tai­ko­ma pir­mą kar­tą ES. Ka­na­las „RTR Pla­ne­ta“ yra re­gis­truo­tas Šve­di­jo­je.

LRTK iki šio ka­na­lo lai­ki­no drau­di­mo bu­vo pri­ėmu­si spren­di­mus stab­dy­ti tik ne ES pa­ga­min­tų lai­dų trans­lia­ci­jas: šių me­tų pra­džio­je bu­vo pri­tai­ky­tas tri­jų mė­ne­sių drau­di­mas re­trans­liuo­ti da­lį „Ren TV Bal­tic“ lai­dų. Per­nai to­kios pat truk­mės sank­ci­ja bu­vo tai­ko­ma „NTV Mir Lit­hua­nia“, už­per­nai - Pir­mo­jo Bal­ti­jos ka­na­lo (PBK) trans­lia­ci­joms.