Lietuvoje tuokiasi vis vyresni vyrai ir moterys
Am­ži­ną mei­lę Lie­tu­vos gy­ven­to­jai vie­nas ki­tam pri­sie­kia tre­jais me­tais vy­res­ni nei prieš de­šimt­me­tį.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2005 me­tais pir­mą kar­tą be­si­tuo­kian­čių vy­rų am­žiaus vi­dur­kis bu­vo 27-eri, o 2014-ai­siais – jau 30 me­tų. Pir­mą kar­tą san­tuo­kas su­da­ran­čių nuo­ta­kų am­žius per ati­tin­ka­mą de­šimt­me­tį pa­si­kei­tė nuo 25-erių iki 27-erių.

Lie­tu­vos so­cia­li­nių ty­ri­mų cen­tro moks­li­nin­kas Do­na­tas Bur­nei­ka sa­ko, kad vė­les­nes san­tuo­kas le­mia la­biau va­ka­rie­tiš­ku tam­pan­tis gy­ve­ni­mo bū­das.

„Čia yra nor­ma­lus reiš­ki­nys, pa­pli­tęs vi­sa­me Va­ka­rų pa­sau­ly­je, tai tie­siog su­si­ję su be­si­kei­čian­čiu gy­ve­ni­mo bū­du ir ver­ty­bė­mis. Tai yra mū­sų ci­vi­li­za­ci­jos bend­ras bruo­žas – mo­te­rys tie­siog la­biau sa­ve rea­li­zuo­ja ki­to­se sri­ty­se, ne šei­mo­je. Bend­ra ten­den­ci­ja, ku­ri yra Lie­tu­vo­je, vi­siš­kai nie­kuo ne­iš­sis­ki­ria nuo Va­ka­rų pa­sau­lio ir ne­ma­nau, kad ar­ti­miau­siu me­tu kas nors ga­lė­tų keis­tis“, – BNS sa­kė jis.

Anot jo, Lie­tu­vo­je pa­ste­bi­mas grei­tes­nis be­si­tuo­kian­čių­jų am­žiaus di­dė­ji­mas nei Va­ka­rų Eu­ro­po­je ar Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, ta­čiau pa­gal šį ro­dik­lį Lie­tu­va Va­ka­rų ša­lių dar ne­pa­vi­jo.

„De­mog­ra­fi­niu po­žiū­riu tai gal nė­ra la­bai ge­rai, nes kuo anks­čiau su­si­tuo­kia, su­si­lau­kia vai­kų, tuo dau­giau jų tu­ri, di­dė­ja bent ti­ki­my­bė tu­rė­ti dau­giau vai­kų“, – svar­tė moks­li­nin­kas.

Anot sta­tis­ti­kos, bū­da­mos itin jau­no am­žiaus – iki 15 me­tų – 2014 me­tais iš­te­kė­jo trys mer­gi­nos, ta­čiau ne­ve­dė nė vie­nas to­kio am­žiaus jau­nuo­lis. 15–19 me­tų am­žiaus iš­te­kė­jo 598 mer­gi­nos ir ve­dė 114 jau­nuo­lių.

Tuo me­tu tarp bran­daus ir itin bran­daus am­žiaus be­si­tuo­kian­čių­jų vy­rų – ge­ro­kai dau­giau nei mo­te­rų. Pa­vyz­džiui, 75-erių ir vy­res­ni 2014 me­tais ve­dė 75 vy­rai, o iš­te­kė­jo 27 mo­te­rys.