Lietuvoje treniruosis apie 40 žvalgų iš Liuksemburgo
Į Lie­tu­vą ka­ri­nėms pra­ty­boms at­vy­ko apie 40 žval­gų iš Liuk­sem­bur­go, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Ka­riai pri­si­jungs prie Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės Pra­ncū­zų-vo­kie­čių bri­ga­dos 291-ojo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no, ku­ris Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tas nuo ba­lan­džio pra­džios. Žval­gai į Lie­tu­vą at­si­ga­be­no ir tu­ri­mą ka­ri­nę tech­ni­ką bei gink­luo­tę.

Iki bir­že­lio pa­bai­gos liuk­sem­bur­gie­čiai tre­ni­ruo­sis vyk­dy­ti žval­gy­bos už­duo­tis, kar­tu su Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių ka­riais da­ly­vaus bir­že­lio mė­ne­sį vyk­sian­čio­se tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se „Ge­le­ži­nis Vil­kas 2016“.

Tai jau ne pir­mas kar­tais, kai Liuk­sem­bur­go ka­riuo­me­nės at­sto­vai tre­ni­ruo­ja­si Lie­tu­vo­je. Šios ša­lies ka­riai ka­riai da­ly­va­vo Lie­tu­vo­je vy­ku­sio­se pra­ty­bo­se už­per­nai ir per­nai.