Lietuvoje siaučia smarki audra
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je siau­čia smar­ki aud­ra, skel­bia Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­ba.

Piet­va­ka­rių, va­ka­rų, vė­jo gū­siai sie­kia 20–25 me­trų per se­kun­dę, vie­to­mis - iki 31 me­trų per se­kun­dę.

Klai­pė­dos uos­to ak­va­to­ri­jo­je - ura­ga­nas, vė­jo grei­tis sie­kia 33 me­tru per se­kun­dę.

Si­nop­ti­kai sa­ko, kad vė­jas rims tik va­ka­re.

Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai nuo 6 val. ry­to sek­ma­die­nį jau 36 kar­tus vy­ko ša­lin­ti dėl stip­raus vė­jo nu­vir­tu­sių me­džių.

Dau­giau­sia pra­ne­ši­mų gau­ta iš Klai­pė­dos, Pa­lan­gos, Ne­rin­gos, Tau­ra­gės, Tel­šių, Jur­bar­ko, BNS in­for­ma­vo Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas.

Sek­ma­die­nio nak­tį ki­lu­si aud­ra ša­ly­je su­trik­dė elek­tros tie­ki­mą - kai ku­riuo­se ša­lies re­gio­nuo­se 12 val. duo­me­ni­mis, elek­tros tie­ki­mas bu­vo su­tri­kęs 15 tūkst. elek­tros var­to­to­jų.

„Les­to“ spe­cia­lis­tai sie­kia kuo grei­čiau pa­ša­lin­ti ge­di­mus, ta­čiau dėl ne­rims­tan­čio vė­jo gau­na­ma nau­jų pra­ne­ši­mų apie su­tri­ki­mus“, - ra­šo­ma bend­ro­vės pra­ne­ši­me.

Dau­giau­sia – 13 tūkst. – var­to­to­jų be elek­tros yra Klai­pė­dos re­gio­ne, 2 tūkst. var­to­to­jų elek­tros ne­tu­rė­jo Kau­no re­gio­ne.

Ge­di­mus šiuo me­tu ša­li­na 169 ope­ra­ty­vi­nių ko­man­dų, ku­rios su­bur­tos iš „Les­to­“ir ran­go­vų dar­buo­to­jų. Pir­miau­sia ša­li­na­mi tie ge­di­mai, ku­rie su­si­ję su elek­tros tie­ki­mu di­des­nei da­liai var­to­to­jų ir ypa­tin­gos reikš­mės vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties ob­jek­tams. Yra pa­si­telk­tos mak­si­ma­lios pa­jė­gos ša­lin­ti ge­di­mus.

Ge­di­mus dau­giau­sia lė­mė smar­kaus vė­jo pa­da­ri­niai - nu­trauk­tos oro li­ni­jos, ant jų vir­tę me­džiai ar ša­kos.

„Siau­tė­jant smar­kiam vė­jui, pra­šo­me gy­ven­to­jų bū­ti at­sar­giems ir ne­siar­tin­ti prie elek­tros oro li­ni­jų. Pa­ste­bė­jus nu­trauk­tą elek­tros oro li­ni­ją ar ant jos už­vir­tu­sį me­dį pra­šo­me apie tai pra­neš­ti gel­bė­to­jams ar „Les­to“ trum­puo­ju te­le­fo­nu 1802“, - ra­šo­ma pra­ne­ši­me.