Lietuvoje prognozuojami didžiausi šiemet karščiai
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je prog­no­zuo­ja­mi di­džiau­si karš­čiai šiais me­tais, svei­ka­tos spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja ne­pa­lik­ti na­mų be bu­te­liu­ko ge­ria­mo­jo van­dens.

Me­teo­ro­lo­gė Mar­ga­ri­ta Kirk­liaus­kai­tė BNS sa­kė, kad šeš­ta­die­nį tem­pe­ra­tū­ra ga­li šok­te­lė­ti iki 35 laips­nių karš­čio – tai bū­tų aukš­čiau­sia šie­met už­fik­suo­ta tem­pe­ra­tū­ra.

„Rei­kia su­lauk­ti šeš­ta­die­nio – gal­būt tų 35 ir ne­pa­siek­si­me, ta­čiau yra di­de­lė ti­ki­my­bė“, – sa­kė me­teo­ro­lo­gė.

Karš­tis vie­to­mis kiek at­lėg­ti trum­pam ga­li ket­vir­ta­die­nį, bet ne­tru­kus vėl su­grįš karš­ti ir sau­si orai.

„Dau­ge­ly­je ra­jo­nų vy­raus ti­krai karš­ti orai: bus 29–34 laips­niai karš­čio. Ga­na pa­na­šūs orai bus ir penk­ta­die­nį. Jei­gu ry­toj dar į šiau­ri­nius ra­jo­nus pra­slen­kan­tys tirš­tes­ni de­be­sys ga­li at­neš­ti ir ke­lis lie­taus la­šus, tai penk­ta­die­nis jau vi­siš­kai sau­sas ir vėl dau­giau­sia vy­raus gied­ri orai. Nak­tys taip pat šio­mis die­no­mis bus la­bai šil­tos“, – tre­čia­die­nį sa­kė M.Kirk­liaus­kai­tė.

Apie karš­čio pa­vo­jus įspė­ja ir svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai, re­ko­men­duo­jan­tys veng­ti vi­du­die­nio sau­lės ir sau­go­ti akis ir odą.

„Nie­ka­da ne­išei­ki­te iš na­mų ne­tu­rė­da­mi su sa­vi­mi ge­ria­mo­jo van­dens bu­te­liu­ko!“ – įspė­ja Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras.

Re­ko­men­duo­ja­ma sau­go­tis per­kai­ti­mo, ne­pa­lik­ti vai­kų ir na­mi­nių gy­vū­nų vie­nų įkai­tu­siuo­se au­to­mo­bi­liuo­se.

Svei­ka­tos spe­cia­lis­tai įspė­ja, kad su per­kai­ti­mu su­si­ję ne­ga­la­vi­mai daž­niau­siai pa­si­reiš­kia vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, taip pat tu­rin­tiems pa­di­dė­ju­sį krau­jos­pū­dį ar su­nkiai dir­ban­tiems bei spor­tuo­jan­tiems karš­to­je ap­lin­ko­je.

Nors sek­ma­die­nį ir pir­ma­die­nį oras trum­pam at­vės, me­teo­ro­lo­gų prog­no­zės ro­do, kad di­des­nio at­vė­si­mo ar­ti­miau­siu me­tu lauk­ti ne­ver­ta.

„To­les­nė ten­den­ci­ja – iš­liks dar la­bai šil­ti orai. Gal 35 laips­nių ne­siek­si­me, bet ar­ti­ma 30 ga­li bū­ti. Stip­raus at­vė­si­mo iki 20–23 laips­nių, kaip pas mus vy­ra­vo di­des­nią­ją va­sa­ros da­lį, kol kas ne­ma­to­me“, – sa­kė me­teo­ro­lo­gė.