Lietuvoje prasikaltusius JAV karius amerikiečiai teis patys
Lie­tu­va ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos an­tra­die­nį pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl ame­ri­kie­čių ka­rių sta­tu­so.

Par­ašus ant su­tar­ties Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je pa­dė­jo mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis ir JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je An­ne Hall.

Mi­nis­tras tei­gė, kad tai „is­to­ri­nė Lie­tu­vos ir JAV bend­ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je die­na“.

„E­su įsi­ti­ki­nęs, kad JAV pa­jė­gų bu­vi­mas čia yra vie­nas iš svar­biau­sių fak­to­rių, lei­džian­tis Lie­tu­vos žmo­nėms šian­die­ni­nė­je sau­gu­mo si­tua­ci­jo­je jaus­tis sau­giau ir ti­kiuo­si, kad nuo­la­ti­nis bu­vi­mas iš­liks at­ei­ty­je“, – pa­si­ra­šy­mo ce­re­mo­ni­jo­je sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras.

Pa­sak jo, su­tar­ties są­ly­gos su­pap­ras­tins JAV ka­rių at­vy­ki­mo ir bu­vi­mo Lie­tu­vo­je są­ly­gas.

R.Ka­rob­lis pa­brė­žė, kad JAV įsi­pa­rei­go­ji­mai ska­ti­na ir pa­čią Lie­tu­vą stip­rin­ti gy­ny­bą, į ją in­ves­tuo­ti ir pri­si­dė­ti prie tarp­tau­ti­nio sau­gu­mo ge­ri­ni­mo.

„Su­lauk­da­mi są­jun­gi­nin­kų pa­gal­bos at­gra­sant mus su­pan­čias grės­mes įsi­pa­rei­go­ja­me pa­dė­ti ir jiems ten, kur mū­sų pa­gal­bos bus ti­ki­ma­si. Tai ir­gi bus mū­sų so­li­da­ru­mas“, – sa­kė mi­nis­tras.

JAV am­ba­sa­do­rė A.Hall tei­gė, kad pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis „dar kar­tą pa­tvir­ti­na abie­jų ša­lių pa­si­ry­ži­mą dirb­ti pe­tys pe­tin, stip­ri­nant NA­TO al­jan­są“.

An­tra­die­nį to­kią su­tar­tį su JAV pa­si­ra­šo ir Es­ti­ja. Lat­vi­ja ją pa­si­ra­šė pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Bal­ti­jos ša­lių ir ame­ri­kie­čių de­ry­bi­nin­kai sie­kė dėl su­tar­čių su­si­tar­ti iki iš­rink­to­jo JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po inau­gu­ra­ci­jos, nes pra­dė­jus dirb­ti nau­ja­jai ad­mi­nis­tra­ci­jai šis klau­si­mas ga­lė­tų bū­ti nu­stum­tas į po­li­ti­nės dar­bot­var­kės apa­čią.

Dvi­ša­liai su­si­ta­ri­mai dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je, ka­ri­nin­kų ir dip­lo­ma­tų va­di­na­mi dvi­ša­le SO­FA su­tar­ti­mi, ren­gia­mi JAV ini­cia­ty­va. Jos apib­rė­žia JAV ka­rių ir jų šei­mos na­rių sta­tu­są. Lie­tu­vos pa­si­ra­šo­ma su­tar­tis įsi­ga­lios, kai ji bus ra­ti­fi­kuo­ta Sei­me.

Pa­gal Lie­tu­vos ir JAV su­tar­tį, JAV su­tei­kia­ma tei­sė teis­ti nu­si­kal­tu­sius ka­rius, bet nu­ma­to­ma iš­im­tis, kad Lie­tu­va ga­li pe­rim­ti ju­ris­dik­ci­ją jai itin svar­biais at­ve­jais. Su­si­ta­ri­mas taip pat nu­ma­to JAV tei­sę nau­do­tis tam ti­krais ka­ri­niais ob­jek­tais, nors jie lie­ka Lie­tu­vos nuo­sa­vy­be.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras at­me­tė abe­jo­nes, kad siek­da­ma pa­leng­vin­ti ame­ri­kie­čių bu­vi­mą ša­ly­je Lie­tu­va at­si­sa­ko da­lies su­ve­re­ni­te­to.

„Mes esa­me su­in­te­re­suo­ti, kad ame­ri­kie­čių ka­riai bū­tų, jų bū­tų kiek įma­no­ma dau­giau ir kad bū­tų pa­sto­vus da­ly­va­vi­mas. Ir na­tū­ra­lu, kad esant to­kiam bend­ra­dar­bia­vi­mui tu­ri bū­ti nu­ma­ty­tos aiš­kios, abe­jo­nių ne­ke­lian­čios są­ly­gos“, – sa­kė R.Ka­rob­lis.

„Tai yra nuo­sta­tos, ab­so­liu­čiai pro­por­cin­gos sie­kia­miems tiks­lams“, – pri­dū­rė jis.

Lie­tu­vo­je JAV nuo 2014 me­tų dis­lo­kuo­ja apie kuo­pą ka­rių. Pra­ty­boms taip pat daž­nai lan­ky­sis ba­ta­lio­nas iš šie­met Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ja­mos bri­ga­dos.