Lietuvoje prasideda tarptautinės pratybos „Tobruko palikimas 2017“
Lie­pos 11 d. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je vy­ko pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mų tarp­tau­ti­nės ant­že­mi­nės oro gy­ny­bos vie­ne­tų pra­ty­bų „Tob­ruq le­ga­cy 2017“ (liet. „Tob­ru­ko pa­li­ki­mas 2017“) ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja.

„Mie­li ko­le­gos – gink­lo bro­liai, man gar­bė pa­svei­kin­ti jus at­vy­kus į Lie­tu­vą. Tai pir­mas kar­tas, kai bū­da­mi Lie­tu­vo­je kar­tu kaip NA­TO tre­ni­ruo­si­mės oro gy­ny­bos pro­ce­dū­ras pa­gal 5 str. ir stip­rin­si­me mū­sų są­vei­ką dirb­da­mi kar­tu su ki­tais pra­ty­bų da­ly­viais Če­ki­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je.

Leis­ki­te pa­dė­ko­ti vi­soms da­ly­vau­jan­čioms ša­lims ir ypač Jung­ti­nėms Ame­ri­kos Vals­ti­joms, ku­rių par­ama mū­sų ša­lies sau­gu­mui bei šių pra­ty­bų or­ga­ni­za­vi­mas, stip­ri­na vi­są Al­jan­są“, – sa­kė svei­kin­da­mas pra­ty­bų „Tob­ruq Le­ga­cy 2017“ da­ly­vius, Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas Dai­nius Gu­zas.

Ce­re­mo­ni­jo­je taip pat da­ly­va­vo Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­do­vy­bė, Šiau­lių mies­to at­sto­vai, pra­ty­bų da­ly­viai iš Lie­tu­vos ir ke­tu­rių NA­TO ša­lių – Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Lat­vi­jos ir Len­ki­jos.

Pra­ty­bo­se „Tob­ruq le­ga­cy 2017“ tre­ni­ruo­ja­ma są­vei­ką tarp NA­TO ant­že­mi­nės oro gy­ny­bos vie­ne­tų ir to­bu­li­na­mos oro erd­vės va­do­va­vi­mo ir kon­tro­lės pro­ce­dū­ros. Pra­ty­bo­mis sie­kia­ma di­din­ti tarp­tau­ti­nį ir re­gio­ni­nį jung­ti­nių pa­jė­gu­mų in­teg­ra­lu­mą, to­kiu bū­du tre­ni­ruo­jant ir stip­ri­nant pa­si­ren­gi­mą ga­li­mam NA­TO ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos scenarijui

Šios pra­ty­bos vyks lie­pos 11–22 d. Šiau­lių aps­kri­ty­je. Iš vi­so mo­ky­muo­se Lie­tu­vo­je da­ly­vaus apie 500 ka­rių ir apie 30 oro gy­ny­bos sis­te­mų iš Lie­tu­vos ir ke­tu­rių NA­TO ša­lių – Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Lat­vi­jos ir Len­ki­jos.

Tuo pa­čiu me­tu Lie­tu­vo­je, Če­ki­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je vyk­sian­čioms pra­ty­boms „Tob­ruq le­ga­cy 2017“ va­do­vaus Ru­mu­ni­jo­je įsteig­ta Jung­ti­nių pa­jė­gų oro kom­po­nen­to va­da­vie­tė (NA­TO JFAC), ku­rio­je da­ly­vaus ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai.

Lie­tu­vos pa­da­li­niai taip pat da­ly­vaus ir Če­ki­jo­je vyks­tan­čio­je pra­ty­bo­se, kur to­bu­lins oro gy­ny­bos ope­ra­ci­jų vyk­dy­mo įgū­džius nak­ties me­tu.

Iš vi­so pra­ty­bo­se „Tob­ruq Le­ga­cy“ da­ly­vau­ja apie 18 tūkst. ka­rių iš 12 NA­TO ša­lių.

Pra­ty­bų „Tob­ruq Le­ga­cy 2017“ Lie­tu­vo­je in­teg­ra­li da­lis bus na­cio­na­li­nės pra­ty­bos „Bud­rus Sa­ka­las 2017“, ku­rių me­tu tre­ni­ruo­ja­ma są­vei­ka, va­do­va­vi­mo ir kon­tro­lės pro­ce­dū­ros tarp Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų vie­ne­tų.