Lietuvoje prasideda karinės pratybos
Lie­tu­vo­je pir­ma­die­nį pra­si­de­da ka­ri­nės pra­ty­bos „Ug­ni­nis griaus­mas“, ku­rio­se da­ly­vaus apie 450 ka­rių iš Lie­tu­vos, JAV, Len­ki­jos, ir Por­tu­ga­li­jos.

Pir­mą kar­tą į šias pra­ty­bas at­ga­ben­tos JAV ar­ti­le­ri­jos sis­te­mos „Pa­la­din“, ku­rių šau­dy­mo nuo­to­lis yra iki 30 ki­lo­me­trų.

Pra­ty­bos ren­gia­mos Ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus po­li­go­ne Klai­pė­dos ra­jo­ne ir Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne Pa­bra­dė­je. Pra­ty­bos vyks iki ba­lan­džio 24 die­nos.

Pra­ty­bų me­tu ar­ti­le­ri­jos vie­ne­tai vyk­dys pa­kran­čių ap­sau­gą ir slo­pins tai­ki­nius jū­ro­je, o mi­nos­vai­džių bū­riai už­ti­krins ne­tie­sio­gi­nės ug­nies par­amą, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų or­ga­ni­zuo­ja­mos tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos „Ug­ni­nis Griaus­mas“ Lie­tu­vo­je ren­gia­mos jau tre­čią kar­tą.