Lietuvoje pradedamos naudoti naujos kartos apykojės
Lie­tu­vo­je lyg­ti­nai pa­leis­tų nu­teis­tų­jų prie­žiū­rai bus nau­do­ja­mos nau­jos apy­ko­jės, jos pa­keis nau­do­tas iki šiol.

Nor­ve­gi­jos prog­ra­mos lė­šo­mis Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas šie­met įsi­gi­jo 125 apy­ko­jes ir vi­są ki­tą įran­gą, rei­ka­lin­gą elek­tro­ni­niam ste­bė­ji­mui. Iki tol įren­gi­niai bu­vo nuo­mo­ja­mi.

Kaip pra­ne­šė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas, sis­te­ma tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti jau ne­tru­kus. Apy­ko­jės jau iš­da­lin­tos Klai­pė­dos, Kau­no, Vil­niaus, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių par­ei­gū­nams, jie lan­kė spe­cia­lius mo­ky­mus.

Nau­jo­sios apy­ko­jės – daug ino­va­ty­ves­nės, nes jo­se vie­toj apy­ko­jės dir­že­lio nau­do­ja­mas in­teg­ruo­tas žie­do for­mos spren­di­mas, ku­rio nu­im­ti be spe­cia­lios įran­gos pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma.

„Y­ra at­lik­ti ir la­bo­ra­to­ri­niai ban­dy­mai, pa­tvir­ti­nan­tys jų tvir­tu­mą, at­spa­ru­mą tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čiams. Spe­cia­lis­tai ban­dė įvai­riais bū­dais at­ra­kin­ti, su­dau­žy­ti ar kaip ki­taip apy­ko­ję pa­veik­ti – to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko“, – sa­ko tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Jau ke­le­tą me­tų lyg­ti­nai pa­leis­tiems as­me­nims nau­do­ja­mos apy­ko­jės Lie­tu­vo­je bus tai­ko­mos dar daž­niau, nes leis vals­ty­bei su­tau­py­ti: skai­čiuo­ja­ma, jog iš­lai­dos, tai­kant elek­tro­ni­nį ste­bė­ji­mą, vi­du­ti­niš­kai 2 – 3 kar­tus ma­žes­nės ne­gu įka­li­ni­mo. Be to, nu­teis­ta­jam su­tei­kia­ma ga­li­my­bė anks­čiau pa­lik­ti įka­li­ni­mo įstai­gą, o iš­lie­kan­ti in­ten­sy­vi prie­žiū­ra ga­ran­tuo­ja, kad jis ne­nu­si­kals.

Apy­ko­jė – tai prie­tai­sas, už­de­da­mas lyg­ti­nai iš įka­li­ni­mo įstai­gos pa­leis­tam nu­teis­ta­jam, fik­suo­jan­tis jo bu­vi­mo vie­tą. Ji prog­ra­muo­ja­ma in­di­vi­dua­liai kiek­vie­nam nu­teis­ta­jam.

„Kiek­vie­nam nu­teis­ta­jam su­da­ro­ma griež­ta die­not­var­kė, kur ir ko­kiu me­tu jis tu­ri bū­ti, taip pat pa­žy­mi­mos zo­nos, ku­rio­se jam lan­ky­tis drau­džia­ma – tai ga­li bū­ti, pa­vyz­džiui, pa­sta­tas, ra­jo­nas ar te­ri­to­ri­jos da­lis. Jei nu­teis­ta­sis per­ne­lyg pri­ar­tė­ja prie drau­džia­mos te­ri­to­ri­jos, apy­ko­jė pra­de­da vib­ruo­ti, taip duo­da­ma sig­na­lą, jog rei­kė­tų iš tos vie­tos pa­si­trauk­ti“, – sa­ko mi­nis­tras J.Ber­na­to­nis.

Tuo at­ve­ju, jei nu­teis­ta­sis pa­žei­džia nu­sta­ty­tas tai­syk­les – įžen­gia į drau­džia­mą te­ri­to­ri­ją ar ban­do kaž­kaip nu­siim­ti, su­ga­din­ti apy­ko­ję – elek­tro­ni­nio ste­bė­ji­mo sis­te­ma gau­na aliar­mą ir, pri­klau­so­mai nuo si­tua­ci­jos rim­tu­mo, par­ei­gū­nai į pa­žei­di­mo vie­tą vyks­ta ne­dels­da­mi ar su­si­sie­kia su nu­teis­tuo­ju. Nu­sta­čius, kad nu­teis­ta­sis są­mo­nin­gai pa­žei­di­nė­ja jam nu­sta­ty­tus ap­ri­bo­ji­mus ir drau­di­mus, jis grą­ži­na­mas at­gal į įka­li­ni­mo įstai­gą.

Mi­nis­tras sa­ko, kad pri­tai­kius mo­der­nias prie­mo­nes ga­li­ma ženk­liau su­tau­py­ti ir efek­ty­viau ste­bė­ti nu­teis­tuo­sius. To­kia sis­te­ma pri­si­dės prie vi­sos baus­mių sis­te­mos ge­ri­ni­mo, nes su­ma­žins nu­teis­tų­jų skai­čių įka­li­ni­mo įstai­go­se. To­kia al­ter­na­ty­va įka­li­ni­mui lei­džia vals­ty­bei su­tau­py­ti, o pa­tiems nu­teis­tie­siems – ge­riau rein­teg­ruo­tis, mat jie ga­li grįž­ti į šei­mą, į ar­ti­mą ap­lin­ką ir tuo pa­čiu baig­ti at­lik­ti baus­mę.

Apy­ko­jės pla­čiai nau­do­ja­mos JAV, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, taip pat ir kai­my­ni­nė­se Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Len­ki­jo­je. Nor­ve­gi­jo­je jos efek­ty­viai nau­do­ja­mos nuo 2008 me­tų, o Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je pa­žen­gė tiek, kad šis prie­tai­sas ne tik fik­suo­ja nu­teis­to­jo bu­vi­mo vie­tą, bet ir ma­tuo­ja al­ko­ho­lio kie­kį krau­jy­je.