Lietuvoje pirmą kartą vyko JAV tankų kovinio šaudymo pratybos
Į Lie­tu­vą bend­roms są­jun­gi­nin­kų pra­ty­boms at­vy­kę JAV 3-osios pės­ti­nin­kų di­vi­zi­jos 1-osios bri­ga­dos ko­vi­nės gru­pės 2-ojo ba­ta­lio­no ka­riai ba­lan­džio 8–9 die­no­mis at­li­ko pir­muo­sius ko­vi­nius šau­dy­mus su ko­vos tan­kais M1A2 „Ab­rams“.

Nau­jo­je jung­ti­nė­je JAV ka­rių pa­mai­no­je, at­vy­ku­sio­je iš nuo­la­ti­nių sa­vo dis­lo­ka­ci­jos vie­tų Fort Ste­wart (JAV) ir Vil­sec­ko (Vo­kie­ti­ja) ba­zių, yra apie 150 ka­rių. Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tas kuo­pos dy­džio vie­ne­tas su par­amos vie­ne­tais – iš vi­so apie 20 trans­por­to prie­mo­nių, tarp jų - ir pen­ki tan­kai M1A2 „Ab­rams“.

JAV ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­rių tech­ni­ka iš Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no Ruk­lo­je per­dis­lo­kuo­ta į Pa­bra­dė­je esan­tį Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ną. Čia ame­ri­kie­čiai ir at­li­ko pir­muo­sius ko­vi­nius šau­dy­mus su ko­vos tan­kais M1A2 „Ab­rams“.

Ste­bė­ti ko­vi­nio šau­dy­mo at­vy­ko daug sve­čių. Kaip po pra­ty­bų žur­na­lis­tams sa­kė Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, ame­ri­kie­čių ka­ri­nė tech­ni­ka su­tei­kia pa­pil­do­mo sau­gu­mo. „Ta­čiau tu­ri­me da­ry­ti sa­vo dar­bus, vi­si su­pran­ta­me, kad tu­ri­me pra­plės­ti po­li­go­ną, kad bū­tų ga­li­ma dar ge­riau pa­nau­do­ti šią tech­ni­ką, - kal­bė­jo jis. – Šian­dien ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad vi­si esa­me vie­nos šei­mos na­riai.“

JAV 3-osios pės­ti­nin­kų di­vi­zi­jos 1-osios bri­ga­dos ko­vi­nės gru­pės 2-ojo ba­ta­lio­no va­do pul­ki­nin­ko Ro­ber­to As­he tei­gi­mu, tan­kai yra pa­grin­di­nė jė­ga mū­šio lau­ke. „Tan­kas ga­li bū­ti efek­ty­viai pa­nau­do­ja­mas tiek puo­li­me, tiek gy­ny­bo­je“, - sa­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas. Ir tvir­ti­no, kad jei su­ge­bė­tu­me ge­rai su­pras­ti vie­ni ki­tus, sėk­min­gai in­teg­ruo­tis į vie­ni ki­tų pa­jė­gas, tai – la­bai svar­bi par­ama. R. As­he pa­ti­ki­no, kad kai Lie­tu­vo­je yra to­kia tech­ni­ka, žmo­nės ga­li jaus­tis sau­gūs. „A­me­ri­kie­čiai de­mons­truo­ja sa­vo ka­ri­nę ga­lią, siek­da­mi pa­lai­ky­ti Eu­ro­pos par­tne­rius, - sa­kė jis. – Mums svar­bu, kad Eu­ro­pa bū­tų stip­ri, to­dėl mes čia ir esa­me.“

Stip­ri­nant Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mą vi­so­se tri­jo­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir Len­ki­jo­je nuo 2014 me­tų ba­lan­džio ne­per­trau­kia­mai dis­lo­kuo­ja­mos JAV ro­tuo­ja­mos są­jun­gi­nin­kų sau­su­mos pa­jė­gos. JAV sau­su­mos pa­jė­gų ope­ra­ci­ja „At­lan­to ryž­tas“ (angl. „O­pe­ra­tion At­an­tic Re­sol­ve“), ku­riai va­do­vau­ja JAV sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je šta­bas, JAV ro­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą ir bend­rą są­vei­ką NA­TO są­jun­gi­nin­kams už­ti­kri­nant sau­gu­mą re­gio­ne.

Tankai M1A2 „Abrams“.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas (kairėje), JAV 3-osios pėstininkų divizijos 1-osios brigados kovinės grupės 2-ojo bataliono vadas pulkininkas Robertas Ashe, Letuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir kiti kariniai pareigūnai.

M1 „Ab­rams“ – pa­grin­di­nis tan­kas, su­kons­truo­tas ir ga­mi­na­mas Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, pa­va­din­tas ge­ne­ro­lo Creigh­to­no Ab­ram­so gar­bei. Tan­kas yra ge­rai gink­luo­tas, šar­vuo­tas ir la­bai mo­bi­lus, pri­tai­ky­tas šiuo­lai­ki­niams mū­šiams. Į „Ab­rams“ įmon­tuo­tas dau­gia­ku­ris tur­bi­ni­nis va­rik­lis, nau­jos kar­tos šar­vai. Tan­ko šaud­me­nų sau­gyk­los izo­liuo­tos dėl įgu­los sau­gu­mo, jei kar­tais šaud­me­nys už­si­deg­tų. Ta­čiau jis yra ir vie­nas iš su­nkiau­sių tan­kų, sve­rian­tis dau­giau kaip 61 to­ną.

M1 „Ab­rams“ į Ame­ri­kos ka­riuo­me­nę pri­im­ti 1980 me­tais. Pa­to­bu­lin­tos M1 ir M1A1 ver­si­jos bu­vo su­kur­tos 1985 me­tais. M1A1 ver­si­ja jau tu­rė­jo 120 mm M256 pa­tran­ką, pa­ga­min­tą Vo­kie­ti­jo­je ir skir­tą „Leo­pard 2“ tan­kui. Pa­būk­las taip pat tu­ri CBRB (Che­mi­nė, Bio­lo­gi­nė, Ra­dio­lo­gi­nė, Bran­duo­li­nė) ap­sau­gą. M1A2 tan­ko ver­si­ja bu­vo pa­pil­dy­ta ne­prik­lau­so­ma ši­lu­mi­ne sen­so­ri­ne ka­me­ra ir gink­lų sis­te­ma tan­ko va­dui, vie­to­vės na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma, skait­me­ni­nės laik­me­nos ir ra­di­jo sig­na­lo są­sa­jos ter­pė.

Šiuos JAV tan­kus M1A2 „Ab­rams“ ir ga­li­ma bu­vo ma­ty­ti Lie­tu­vo­je Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne Pa­bra­dė­je per tak­ti­nes par­odo­mą­sias pra­ty­bas.