Lietuvoje per metus sumažėjo gyventojų
2015 me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je gy­ve­no 2 921,3 tūkst. gy­ven­to­jų. Tai 22,2 tūkst. (0,8 proc.) ma­žiau ne­gu 2014 me­tų pra­džio­je, pra­ne­ša Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

Per de­šimt­me­tį nu­uo 2005 me­tų gy­ven­to­jų skai­čius Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo 433,9 tūkst., ar­ba 12,9 proc.

Ša­lies gy­ven­to­jų skai­čius 2014 me­tais ma­žė­jo dėl dėl ne­igia­mos ne­to tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos ir dėl ne­igia­mos na­tū­ra­lios gy­ven­to­jų kai­tos. Di­des­nę įta­ką (55 proc. bend­ro su­ma­žė­ji­mo) pa­da­rė ne­igia­ma ne­to tarp­tau­ti­nė mig­ra­ci­ja.

2014 me­tais gi­mė tūkst. 30,4 kū­di­kių, tai 484 dau­giau nei 2013 me­tais. Bend­ra­sis gims­ta­mu­mo ro­dik­lis (gy­vų gi­mu­sių kū­di­kių skai­čius, ten­kan­tis 1 tūkst. gy­ven­to­jų) 2014 me­tais bu­vo 10,3 (2013 me­tais – 10,1).

2005–2014 me­tais dėl ne­igia­mos ne­to tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos gy­ven­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo 312,5 tūkst. (72 proc. bend­ro su­ma­žė­ji­mo), dėl ne­igia­mos na­tū­ra­lios gy­ven­to­jų kai­tos – 121,4 tūkst. (28 proc. bend­ro su­ma­žė­ji­mo).

2014 me­tais iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 36,6 tūkst. gy­ven­to­jų, o im­ig­ra­vo – 24,3 tūkst. Pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais, emig­ran­tų skai­čius su­ma­žė­jo 2,2 tūkst. (5,7 proc.), o im­ig­ran­tų – pa­di­dė­jo 2,3 tūkst. (3,7 proc.).

Di­džio­ji da­lis – 19,5 tūkst. (80,4 proc.) – im­ig­ran­tų bu­vo į Lie­tu­vą grį­žę (ree­mig­ra­vę) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, o 4,8 tūkst. (19,6 proc.) – už­sie­nie­čiai. Pa­ly­gin­ti su 2013 m., grį­žu­sių (ree­mig­ra­vu­sių) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių skai­čius pa­di­dė­jo 553 as­me­ni­mis (2,9 proc.), o už­sie­nie­čių – 1,7 tūkst. (1,6 kar­to).

Bend­ra­sis emig­ra­ci­jos ro­dik­lis (emig­ran­tų skai­čius, ten­kan­tis 1 tūkst. gy­ven­to­jų) 2014 me­tais bu­vo 12,5 emig­ran­to (2013 me­tais – 13,1).

2014 me­tais be­veik pu­sė (45,8 proc.) vi­sų emig­ran­tų iš­vy­ko į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę (2013 me­tais – 46,1 proc.). 2014 me­tais į Ai­ri­ją emig­ra­vo 8,4 proc. vi­sų emig­ran­tų (2013 me­tais – 8,5 proc.), į Vo­kie­ti­ją – 7,9 (2013 me­tais – 7,7 proc.), į Nor­ve­gi­ją – 7,2 (2013 me­tais – 7,7 proc.), į Ru­si­ją – 3,5 (2013 me­tais – 2,9 proc.), į JAV 2,9 (2013 me­tais – 3,3 proc.), į Bal­ta­ru­si­ją – 2,8 proc. (2013 me­tais – 2,5 proc.).