Lietuvoje per mažai vaikų dienos centrų
Lie­tu­vo­je vei­kia 252 vai­kų die­nos cen­trai (VDC), dau­giau­siai jų yra Kau­no, Vil­niaus ir Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ty­se. Ta­čiau tik po vie­ną VCD šian­dien yra net dvy­li­ko­je sa­vi­val­dy­bių. Kai kur juo­se ga­li lan­ky­tis tik mies­te gy­ve­nan­tys vai­kai, nes se­niū­ni­jo­se die­nos cen­trų nė­ra, to­dėl ten so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se gy­ve­nan­tys vai­kai so­cia­li­nės prie­žiū­ros ir glo­bos ne­gau­na.

VDC skai­čius Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se la­bai skir­tin­gas, ne­pai­sant to, kad kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se yra pa­na­šus gy­ven­to­jų ir se­niū­ni­jų skai­čius. Štai Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė­je, re­mian­tis 2015 me­tų Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, gy­ve­na 12 494 gy­ven­to­jai, yra ke­tu­rios se­niū­ni­jos ir šia­me ra­jo­ne vei­kia net 8 VDC. Tuo tar­pu Ku­piš­kio ra­jo­ne gy­ve­na 18 678 gy­ven­to­jai, yra 6 se­niū­ni­jos, o vai­kų die­nos cen­tras šia­me ra­jo­ne – tik vie­nas. To­kia pa­ti si­tua­ci­ja ir Ši­lu­tės ra­jo­ne, ku­ria­me yra net 11 se­niū­ni­jų, 41 814 gy­ven­to­jų, o vie­nin­te­lis vai­kų die­nos cen­tras vei­kia tik Ši­lu­tės mies­te.

Ku­piš­ky­je esan­tis vai­kų die­nos cen­tras yra vie­šo­ji įstai­ga, ku­rios pa­grin­di­nė stei­gė­ja yra ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Gel­bė­kit vai­kus“. Pa­sak Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės par­amos sky­riaus ve­dė­jos Lai­mos Bar­tu­lie­nės, šis cen­tras tu­ri tris ma­žus pa­da­li­nius ap­lin­ki­nė­se se­niū­ni­jo­se, ta­čiau tie vai­kų die­nos cen­trų šiam ra­jo­nui per ma­ža ir jų la­bai trūks­ta, nes so­cia­li­nės prie­žiū­ros pa­slau­gas gau­na tik 60 vai­kų iš vi­so Ku­piš­kio ra­jo­no.

„Vie­no cen­tro ti­krai ne­pa­kan­ka. Mums ti­krai rei­kia jų dau­giau. Ne kar­tą kal­bė­jo­mės su VDC di­rek­to­re, klau­sė­me, ar bū­tų ga­li­my­bė įsteig­ti bent ma­žus cen­tro pa­da­li­nius dar ke­lio­se se­niū­ni­jo­se, ypač ten, kur nai­ki­na­mos mo­kyk­los ar­ba jos kei­čia sa­vo pa­skir­tį – tam­pa dau­gia­funk­ci­niais cen­trais. Ta­čiau di­rek­to­rė sa­kė, kad šiais me­tais cen­trui skir­ta dar ma­žiau pro­jek­ti­nių lė­šų nei bet ka­da anks­čiau“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė L. Bar­tu­lie­nė.

Pa­sak jos, po­rei­kis tu­rė­ti dau­giau vai­kų die­nos cen­trų ti­krai yra, bet sa­vi­val­dy­bė fi­nan­siš­kai ne­pa­jė­gi jų steig­ti ir prie jau esa­mo cen­tro veik­los pri­si­de­da tik iš da­lies – sa­vi­val­dy­bė mo­ka dar­bo už­mo­kes­tį vai­kų die­nos cen­tro di­rek­to­riui. Be to, sa­vi­val­dy­bė ga­li fi­nan­suo­ti tik tam ti­krus pa­pil­do­mus pro­jek­tus.

„Praė­ju­siais me­tais įvai­rios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ga­lė­jo teik­ti sa­vi­val­dy­bei pro­jek­tus fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Ku­piš­kio vai­kų die­nos cen­tras pa­tei­kė pro­jek­tą ir ga­vo šiek tiek dau­giau pa­pil­do­mų lė­šų iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Bet, ži­no­ma, tai bu­vo la­bai mi­ni­ma­lios, vien­kar­ti­nės lė­šos, ku­rias VDC ga­lė­jo skir­ti tam ti­kro in­ven­to­riaus įsi­gi­ji­mui, pa­vyz­džiui, nu­si­pir­ko kė­džių. Bet tų lė­šų ti­krai ne­už­te­ko jų nuo­la­ti­nei vyk­do­mai veik­lai – so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mui vai­kams“, – ne­slė­pė L. Bar­tu­lie­nė.

Gelbs­ti ne­vy­riau­sy­bi­nės organizacijos

Ši­lu­tės mies­te yra vie­nas vai­kų die­nos cen­tras, ku­ris pri­klau­so so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui ir yra fi­nan­suo­ja­mas sa­vi­val­dy­bės, ta­čiau jis kas­dien ga­li pri­im­ti tik 20 vai­kų. Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės par­amos sky­riaus ve­dė­jo Al­vi­do Ši­me­lio­nio tei­gi­mu, vai­kų die­nos cen­trų trū­ku­mas yra tik se­niū­ni­jo­se, nes pa­čia­me mies­te be so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui pri­klau­san­čio VDC, yra dar vie­nas cen­tras. Tai Ši­lu­tės evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų par­api­jos įkur­ta or­ga­ni­za­ci­ja „San­do­ra“, ku­rio cen­tre vai­kai taip pat gau­na so­cia­li­nės prie­žiū­ros pa­slau­gas bei mai­ti­ni­mą. Pa­sak A. Ši­me­lio­nio, prie šios or­ga­ni­za­ci­jos fi­nan­sa­vi­mo sa­vi­val­dy­bė ne­pri­si­de­da, nes ji dau­gy­bę me­tų tu­ri la­bai stip­rius rė­mė­jus iš Vo­kie­ti­jos.

„Mies­te to vie­no cen­tro už­ten­ka, o dar yra re­li­gi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „San­do­ra“ cen­tras , ku­ris la­bai daug vai­kų pri­glau­džia ir jais rū­pi­na­si. Tad mies­te mes ti­krai ge­rai pa­si­rū­pi­na­me vai­kais. VDC, ku­ris pri­klau­so so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui, ga­li pri­im­ti iki 20 vai­kų, o kiek „San­do­ra“ ga­li pri­im­ti, tiks­liai ne­pa­sa­ky­siu, bet ti­krai di­de­lį bū­rį vai­kų pri­ima ir ten nuo­lat bū­na vai­kų. Net sa­vo­tiš­kai kon­ku­ruo­ja, nes kar­tais vai­kai mie­liau ei­na į re­li­gi­nei or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­san­tį cen­trą. Ir kai mies­te yra du cen­trai, vai­kai tu­ri di­des­nę pa­si­rin­ki­mo lais­vę, ku­ria­me cen­tre pra­leis­ti lai­ką“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo A. Ši­me­lio­nis.

Kai­mo vai­kai die­nos cen­trų nepasiekia

Tai­gi, vai­kai gy­ve­nan­tys mies­te ga­li net rink­tis, ku­rį cen­trą lan­ky­ti, o gy­ve­nan­tys se­niū­ni­jo­se ne­tu­ri jo­kio pa­si­rin­ki­mo ir jo­kios ga­li­my­bės per va­sa­rą, kai ne­lan­ko mo­kyk­los, gau­ti so­cia­li­nę par­amą ir glo­bą.

„Jei­gu vai­kai iš se­niū­ni­jų no­rė­tų, jie ga­lė­tų lan­ky­ti die­nos cen­trus mies­te, bet at­si­ran­da prob­le­mų dėl vai­kų pa­vė­žė­ji­mo. Svars­tom šią prob­le­mą“, – sa­ko A. Ši­me­lio­nis.

Jo ma­ny­mu, sa­vi­val­dy­bė nė­ra vie­na pa­jė­gi įkur­ti pa­kan­ka­mai vai­kų die­nos cen­trų ir tai tu­ri da­ry­ti ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos – esą jų vaid­muo čia svar­biau­sias.

„No­ri­me įsteig­ti cen­trus se­niū­ni­jo­se, svars­to­me apie tai, bet lau­kia­me kad kaž­kas, gal­būt iš ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, im­sis ini­cia­ty­vos nes vis tiek pra­džiai rei­kia da­ly­vau­ti pro­jek­te, rei­kia to pra­di­nio in­dė­lio iš ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų, bet kol kas jo­kių siū­ly­mų, krei­pi­mų­si ne­su­lau­kia­me. Tu­rė­jo­me ne­se­niai vie­ną pa­siū­ly­mą, bet vė­liau or­ga­ni­za­ci­ja pa­sis­kai­čia­vo, kad ne­la­bai iš­ei­na įsteig­ti cen­trą, nes bū­tų la­bai di­de­lės iš­lai­dos va­ži­nė­ti į se­niū­ni­jas“, – pa­sa­ko­jo A. Ši­me­lio­nis.

Jis taip pat pri­dū­rė, kad kiek­vie­no­je se­niū­ni­jo­je nuo­lat dis­ku­tuo­ja­ma ir ieš­ko­ma bū­dų, kaip sa­vo­mis jė­go­mis spręs­ti die­nos cen­trų trū­ku­mą – kai ku­rio­se se­niū­ni­jo­se esan­čio­se bib­lio­te­ko­se or­ga­ni­zuo­ja­mi užim­tu­mo kam­ba­riai, ten su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis dir­ban­čios so­cia­li­nės pe­da­go­gės, pa­čios ini­ci­juo­ja pa­pil­do­mą vai­kų užim­tu­mą. Ta­čiau, pa­sak jo, čia svar­biau­sia, kiek pa­ti bend­ruo­me­nė yra ak­ty­vi or­ga­ni­zuo­ti vai­kų užim­tu­mą.

„Ne­se­niai Švėkš­nos se­niū­ni­jo­je tu­rė­jo­me to­kią dis­ku­si­ją, su­kvie­tė­me vi­sus par­tne­rius, vi­sas mo­kyk­las, svei­ka­tos įstai­gą, po­li­ci­ją, vai­kų tei­sių at­sto­vus ir ban­dėm at­ras­ti spren­di­mą, kaip to­kio­je di­de­lė­je se­niū­ni­jo­je or­ga­ni­zuo­ti vai­kų užim­tu­mą, kad jie ne­leis­tų lai­ko gat­vė­se. Tai bu­vo sa­vo­tiš­ka ini­cia­ty­va pa­čiai bend­ruo­me­nei, ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, kad jos ra­šy­tų pro­jek­tus siek­da­mos jų fi­nan­sa­vi­mo. Tai tu­ri vyk­ti per ne­vy­riau­sy­bi­nį sek­to­rių. Tad jei bend­ruo­me­nės ar ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos gaus fi­nan­sa­vi­mą iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ar iš kaž­kur ki­tur so­cia­li­nėms veik­loms, tai sa­vi­val­dy­bė fi­nan­suos pu­sę rei­kia­mos su­mos“, – sa­kė A. Ši­me­lio­nis.

Kaz­lų Rū­do­je dar ne­se­niai iš vi­so bu­vo de­vy­ni VDC, ta­čiau vie­na ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja ne­be­tei­kė pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, už­da­rė sa­vo cen­trą ir da­bar ra­jo­ne yra 8 cen­trai. Pa­sak Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos Lo­re­tos Urb­šie­nės, vai­kų die­nos cen­trų ra­jo­ne pa­kan­ka, bet ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­gal­ba šio­je sri­ty­je la­bai reikš­min­ga.

„Cen­trai la­bai rei­ka­lin­gi kai­mo vie­to­vė­se ir pas mus jų ten ti­krai yra pa­kan­ka­mai, nes kai ku­riuo­se kai­me­liuo­se nė­ra daug vai­kų. Pa­vyz­džiui, Jū­rės mies­te net nė­ra pa­grin­di­nės mo­kyk­los, ten vai­kų ma­žiau. Kiek­vie­nas cen­tras ga­li pri­im­ti iki 35 vai­kų. Trys vai­kų die­nos cen­trai pri­klau­so ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, vie­nas ne­se­niai už­si­da­rė. Ir tai iš­kart pa­ju­to­me, nes jau ky­la dis­ku­si­jos, kad ne­be­te­ko­me vie­no cen­tro, rei­kia nau­jo. To­dėl ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų par­ama, jų die­nos cen­trai, la­bai svar­būs mū­sų ra­jo­nui“, – sa­kė L. Urbšienė

Va­sa­rą vai­kams cen­trai neprieinami

VDC trū­ku­mas opiau­sias va­sa­rą, ka­dan­gi moks­lo me­tu vai­kai bent pu­sę die­nos pra­lei­džia mo­kyk­lo­je, o štai va­sa­rą, jei ša­lia nė­ra die­nos cen­tro, jie ne­be­tu­ri kur dė­tis jau be­veik vi­są die­ną. Vai­kų užim­tu­mą va­sa­rą dar la­biau ap­sun­ki­na ir ne­or­ga­ni­zuo­ja­mas vai­kų pa­vė­žė­ji­mas iki die­nos cen­tro.

„Vai­kų die­nos cen­trai yra įreng­ti mo­kyk­lo­se, tad moks­lo me­tu vai­kams po pa­mo­kų ne­rei­kia nie­kur va­žiuo­ti, jie ki­tą die­nos da­lį pra­lei­džia ten, o po to mo­kyk­li­niais au­to­bu­siu­kais par­ve­ža­mi na­mo. Ta­čiau va­sa­rą si­tua­ci­ja vi­sai ki­to­kia – mo­kyk­li­nis au­to­bu­siu­kas ne­va­ži­nė­ja, tad da­lis vai­kų tie­siog ne­pa­sie­kia cen­trų. Va­sa­rą yra su­dė­tin­giau su trans­por­tu, jei cen­tras to­li nuo vai­ko na­mų, tai jau pa­tys tė­vai, jei ga­li, tu­ri or­ga­ni­zuo­ti vai­ko nu­ve­ži­mą į cen­trą“, – tei­gė Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės par­amos sky­riaus ve­dė­ja L. Bar­tu­lie­nė.

Tik var­gu, ar so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­je gy­ve­nan­čio vai­ko tė­vai tu­ri ga­li­my­bę suo­rga­ni­zuo­ti vai­ko pa­vė­ži­mą iki die­nos cen­tro. To­dėl to­kie vai­kai va­sa­rą die­nos cen­trų ne­pa­sie­kia. „So­cia­li­nės ri­zi­kos šei­moms pri­klau­san­čių vai­kų at­ve­ži­mas nė­ra kaž­kaip at­ski­rai fi­nan­suo­ja­mas“ , – sa­kė L. Bar­tu­lie­nė.

Pa­sak Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos L. Urb­šie­nės, nors jų ra­jo­ne cen­trų yra ti­krai pa­kan­ka­mai, pro­jek­tuo­se iš­lai­dos trans­por­tui va­sa­rą taip pat nė­ra nu­ma­ty­tos, tad va­sa­rą cen­trai vai­kams tam­pa ne­pa­sie­kia­mi.

„Su trans­por­to prob­le­ma ti­krai su­si­du­ria­me ir dėl to nuo­lat bū­na dis­ku­si­jų. Nes moks­lo me­tais vai­kus ve­ža mo­kyk­los au­to­bu­siu­kas, o va­sa­rą – ne. Tad vai­kai, ku­rie gy­ve­na kai­mo vie­to­vė­se, ti­krai ne­ga­li pa­siek­ti die­nos cen­trų. Dis­ku­tuo­ja­me, gal­vo­ja­me iš kur gau­ti trans­por­tą va­sa­rą, nes pro­jek­tuo­se nė­ra nu­ma­ty­tas trans­por­tas vai­kų nu­ve­ži­mui į cen­trus“, – sa­kė L. Urb­šie­nė.

15 me­tų vai­kų tei­sių ap­sau­gos sri­ty­je dir­ban­ti L. Urb­šie­nė taip pat pri­du­ria, kad prob­le­mų yra tik ne tik trans­por­to fi­nan­sa­vi­mui, o aps­kri­tai vi­sai vai­kų die­nos cen­trų ba­zės fi­nan­sa­vi­mui ir jo­kių po­ky­čių per pa­sta­ruo­sius pen­kio­li­ka me­tų ti­krai ne­įvy­ko.

„Anks­čiau die­nos cen­trai tu­rė­da­vo pa­teik­ti pro­jek­tus So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai tik gruo­džio, sau­sio mė­ne­sį, tad kol jie pa­tvir­ti­na­mi at­ei­na jau ir pa­va­sa­ris. Cen­tras jau ga­vęs nau­ją fi­nan­sa­vi­mą vėl veik­ti pra­dė­da­vo tik ba­lan­džio mė­ne­sį. Tad tris mė­ne­sius cen­tras ne­vei­kia, o vai­kams juk to cen­tro rei­kia. Ta­da bu­vo at­ėju­si ki­ta pra­kti­ka – pro­jek­tus ra­šy­ti tre­jiems me­tams, o da­bar ra­šo­ma vėl tik me­tams. Ba­zė kaip ir su­kur­ta, dar­buo­to­jai yra ir dir­ba, vai­kų yra ir jiems rei­kia tų cen­trų, bet ar tie cen­trai sa­vo veik­lai fi­nan­sa­vi­mą gaus ki­tais me­tais ar ne, jau nie­kas ne­ži­no. Aš ma­nau, kad jei kiek­vie­nais me­tais yra ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas, tai jis vi­sa­da ir tu­ri bū­ti ski­ria­mas. Nes da­bar kiek­vie­nų me­tų ga­le vi­si die­nos cen­trai nė­ra ga­ran­tuo­ti, kad ga­lės veik­ti to­liau“, – pa­sa­ko­jo L. Urb­šie­nė.