Lietuvoje organizuojami kursai Ukrainos kariniams instruktoriams
Ko­le­goms iš Ukrai­nos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ins­truk­to­riai ren­gia dvie­jų sa­vai­čių ka­ri­nius kur­sus, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. 

Į ka­ri­nius kur­sus Lie­tu­vo­je at­vy­ko 23 Ukrai­nos ka­riuo­me­nės ins­truk­to­riai. Di­džio­ji da­lis jų sem­sis pa­tir­ties da­ly­vau­da­mi mū­šio mies­te kur­suo­se Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­ne Pa­ne­vė­žy­je, ki­ti – taik­lio­jo šau­lio kur­suo­se Gai­žiū­nų po­li­go­ne Ruk­lo­je. Kur­sus ukrai­nie­čiams ves Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ins­truk­to­riai iš Sau­su­mos pa­jė­gų Juo­zo Luk­šos mo­ky­mo cen­tro Ruk­lo­je ir ki­tų Sau­su­mos pa­jė­gų pa­da­li­nių.

Vi­si į kur­sus Lie­tu­vo­je at­vy­kę Ukrai­nos ka­riai ins­truk­to­riai yra da­ly­va­vę an­ti­te­ro­ris­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je Ry­tų Ukrai­no­je ar­ba at­vy­kę į mo­ky­mus tie­siai iš ope­ra­ci­jos.

Nuo pat Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je pra­džios Lie­tu­va rė­mė Ukrai­ną vi­so­mis įma­no­mo­mis ir tei­siš­kai lei­džia­mo­mis for­mo­mis, įskai­tant ka­ri­nę par­amą. At­siž­velg­da­ma į Ukrai­nos ka­riuo­me­nės po­rei­kius, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tei­kia hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą, siun­čia ma­te­ria­li­nę par­amą, yra per­da­vu­si ka­ri­nės gink­luo­tės ele­men­tų.

Lie­tu­vos ci­vi­li­nė­se svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ir ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tre Drus­ki­nin­kuo­se pri­ima­mi gy­dy­tis su­žeis­ti ukrai­nie­čiai, da­ly­va­vę an­ti­te­ro­ris­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė bend­ra­dar­biau­ja su Ukrai­nos ka­riuo­me­ne ka­ri­nio ren­gi­mo ir mo­ky­mo sri­ty­je. Ukrai­nos ka­riai kvie­čia­mi mo­ky­tis Lie­tu­vos ka­ri­nio ren­gi­mo įstai­go­se, Lie­tu­va fi­nan­suo­ja Ukrai­nos ka­ri­nin­kų moks­lus Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­dže.

Šių me­tų va­sa­rio-ba­lan­džio mėn. Lie­tu­vos par­ame­di­kai da­ly­va­vo JAV vyk­do­mos Ukrai­nos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų na­rių mo­ky­mo mi­si­jo­je. Nuo lie­pos mė­ne­sio į Ukrai­ną iš­vy­ko ke­tu­ris ka­riuo­me­nės ins­truk­to­riai, ku­rie su Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ka­riais mo­ko Ukrai­nos ka­rius.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos bend­rai sky­rė apie 50 tūkst. eu­rų NA­TO pa­ti­kos fon­dui, ku­rio lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mos Ukrai­nos ka­riuo­me­nės val­dy­mo, kon­tro­lės, ry­šių ir kom­piu­te­rių pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mo prie­mo­nės.