Lietuvoje nenustatyta užsienyje veikiančių teroristų finansavimo atvejų
Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus Lie­tu­vo­je ne­bu­vo nu­sta­ty­ta už­sie­ny­je vei­kian­čių te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo at­ve­jų. Ta­čiau ne­at­mes­ti­na, kad Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys as­me­nys, ypač at­vy­kę iš vals­ty­bių, kur ak­ty­viai vei­kia te­ro­ris­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ga­li rem­ti už­sie­ny­je vei­kian­čius te­ro­ris­tus, pa­si­nau­do­da­mi įvai­riais lė­šų ju­dė­ji­mo mas­ka­vi­mo bū­dais.

Tai ra­šo­ma pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je at­lik­to­je na­cio­na­li­nė­je pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo ri­zi­kos ver­ti­ni­mo at­as­kai­to­je.

„Ste­bi­me at­vyks­tan­čius žmo­nes, ku­rie pra­šo pa­bė­gė­lio sta­tu­so, ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja­me su Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tu, nuo­lat kei­čia­mės in­for­ma­ci­ja, pla­nuo­ja­me bend­rus pro­jek­tus“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pir­ma­die­nį sa­kė FNTT Pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Si­gi­tas Ši­lei­kis.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­ty­to­je at­skai­to­je taip pat tei­gia­ma, kad Lie­tu­vo­je ne­nus­ta­ty­ta vei­kian­čių te­ro­ris­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, su jo­mis su­si­ju­sių gru­puo­čių ar sa­va­ran­kiš­kai vei­kian­čių eks­tre­mis­tų, o Lie­tu­vo­je kons­ta­tuo­ja­mas že­mas ga­li­mo te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo ri­zi­kos ly­gis.

Tai pir­mo­ji Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo ri­zi­kos ver­ti­ni­mo at­as­kai­ta. Ji at­lik­ta drau­ge su pri­va­čiu par­tne­riu – vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­są lai­mė­ju­sia bend­ro­ve „De­loit­te Lie­tu­va“.

At­skai­to­je įvar­di­ja­ma 81 ri­zi­ka, su ku­ria su­si­du­ria Lie­tu­vos pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos sis­te­ma.

„Lie­tu­va nė­ra nei pir­ma, nei pa­sku­ti­nė vals­ty­bė, ku­rį šį ver­ti­ni­mą at­li­ko“, – sa­kė S.Ši­lei­kis.

Anot jo, ver­ti­ni­mo pro­ce­sas bu­vo su­skirs­ty­tas į ke­tu­ris sek­to­rius: tei­sė­sau­gos, prie­žiū­ros ir re­gu­lia­vo, fi­nan­sų ir ne­fi­nan­sų sek­to­rių. Šie sek­to­riai yra pa­grin­di­niai, ku­rie įgy­ven­di­na Lie­tu­vo­je pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nes. Eks­per­tai ver­ti­no jų at­spa­ru­mą ky­lan­čioms ri­zi­koms.

S.Ši­lei­kio tei­gi­mu, iš­ski­ria­ma ne­fi­nan­sų sek­to­riaus prob­le­ma­ti­ka – no­ta­rai, bu­hal­te­riai, ad­vo­ka­tai, lo­ši­mo na­mai, ku­rie ne kiek­vie­ną die­ną su­si­du­ria su pi­ni­gų plo­vi­mo pa­žei­di­mų ga­li­my­be, bet ne­tu­ri re­sur­sų ko­vo­ti, tuo me­tu „Lie­tu­vos ban­ki­nė sis­te­ma tvir­tai sto­vi ant ko­jų“.

Eks­per­tai ak­cen­ta­vo, kad grės­mę ke­lią gry­nų­jų pi­ni­gų eko­no­mi­ka, nes rin­ko­je yra daug gry­nų­jų pi­ni­gų, yra daug ga­li­my­bių apei­ti kon­tro­lės me­cha­niz­mus. Skai­čiuo­ja­ma, kad Lie­tu­vo­je iki 80 proc. at­sis­kai­ty­mų ga­li vyk­ti gry­nai­siais pi­ni­gais.

„Gry­nie­ji pi­ni­gai iš­lie­ka po­pu­lia­rūs tarp žmo­nių, jų įpro­čiai ne­la­bai kei­čia­si, dėl to ta ri­zi­ka iš­lie­ka nuo­la­ti­nė, kad ten kur nė­ra kon­tro­lės, yra ga­li­my­bės at­si­ras­ti še­šė­liui“, – sa­kė FNTT val­dy­bos vir­ši­nin­kas.

Per me­tus ti­ria­ma apie 60 pi­ni­gų plo­vi­mo by­lų, ta­čiau tik ke­le­tas as­me­nų nu­tei­sia­ma.

Per­nai dėl įtar­ti­nos kil­mės su­lai­ky­ta per 8 mln. eu­rų, 5 mln. eu­rų vė­liau areš­tuo­ti bau­džia­mo­sos by­lo­se.

Ma­no­ma, kad ki­ta pi­ni­gų plo­vi­mo at­as­kai­ta bus tei­kia­ma po tre­jų me­tų.