Lietuvoje nelygybė – viena didžiausių pasaulyje
Pa­gal pa­ja­mų ne­ly­gy­bę mū­sų ša­lis uži­ma aš­tun­tą­ją vie­tą pa­sau­ly­je. Kaip ro­do sta­tis­ti­ka, penk­ta­da­lio tur­tin­giau­sių žmo­nių pa­ja­mos yra dau­giau nei še­šiais kar­tais di­des­nės nei penk­ta­da­lio ma­žiau­siai už­dir­ban­čių gy­ven­to­jų.

Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė duo­me­nis apie pa­ja­mų ne­ly­gy­bę įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se. Pa­gal pa­ja­mų ne­to­ly­gu­mus Lie­tu­va uži­ma vie­ną pir­mau­jan­čių po­zi­ci­jų pa­sau­ly­je.

Pa­ja­mų ne­ly­gy­bė EB­PO ty­ri­me ver­tin­ta pa­gal Gi­ni koe­fi­cien­tą. Šis eko­no­mi­nis ro­dik­lis yra skir­tas pa­ja­mų tarp na­mų ūkių pa­skirs­ty­mo ne­to­ly­gu­mui at­spin­dė­ti. Nu­li­nis Gi­ni koe­fi­cien­tas reiš­kia vi­siš­ką pa­ja­mų ly­gy­bę, kai vi­si už­dir­ba ly­giai tiek pat. Kai Gi­ni koe­fi­cien­tas ly­gus vie­ne­tui, tai ro­do, kad tik vie­nas žmo­gus už­dir­ba ar­ba su­var­to­ja tai, kas pa­ga­mi­na­ma te­ri­to­ri­jos ar ša­lies mas­tu, ir tai yra ab­so­liu­ti ne­ly­gy­bė.

Ver­ti­nant pa­gal šį ro­dik­lį, Lie­tu­va uži­ma aš­tun­tą­ją vie­tą pa­sau­ly­je – pa­ja­mų skir­tu­mai su­da­ro 0,353 Gi­ni koe­fi­cien­to. Di­džiau­sia pa­ja­mų ne­ly­gy­bė fik­suo­ja­ma Či­lė­je, kur ji sie­kia 0,465 Gi­ni koe­fi­cien­to, Mek­si­ko­je, kur su­da­ro 0,459 Gi­ni koe­fi­cien­to, JAV ir Tur­ki­jo­je, kur sie­kia ati­tin­ka­mai 0,394 bei 0,393 Gi­ni koe­fi­cien­to. Ma­žiau­sia pa­ja­mų ne­ly­gy­bė yra Is­lan­di­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, Da­ni­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je, Suo­mi­jo­je ir Če­ki­jo­je.

Kaip skel­bia­ma EB­PO at­as­kai­to­je, per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus pa­ja­mų ne­ly­gy­bės skir­tu­mai iš­li­ko is­to­ri­nė­se aukš­tu­mo­se. Or­ga­ni­za­ci­jos ša­lių vi­dur­kis 2014 me­tais sie­kė 0,318 Gi­ni koe­fi­cien­to, kai 2010-ai­siais – 0,315.

Taip pat EB­PO ty­ri­mas at­sklei­dė be­si­kei­čian­tį skur­do grės­mės pro­fi­lį. Pa­sku­ti­niais de­šimt­me­čiais ste­bi­ma si­tua­ci­ja, kai skur­do ri­zi­ko­je at­si­du­ria vis dau­giau jau­nų žmo­nių. Lie­tu­vo­je į skur­do zo­ną dau­giau­sia pa­ten­ka vai­kai iki 17 me­tų, po jų se­ka se­ny­vo am­žiaus as­me­nys.