Lietuvoje – NATO, Šiaurės šalių ir Baltijos bei Lenkijos karinių oro pajėgų vadovybė
Lie­tu­vo­je vie­šin­tys NA­TO vy­riau­sio­sios oro pa­jė­gų va­da­vie­tės (AIR­COM) va­das, Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių bei Len­ki­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­dai ap­ta­ria sau­gu­mo si­tua­ci­ją re­gio­ne, ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ir pa­si­da­lins nau­jau­sia in­for­ma­ci­ja, su­si­ju­sia su ša­lių Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ak­tua­li­jo­mis.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis su AIR­COM va­du ge­ne­ro­lu To­du Vol­ter­su kal­bė­sis apie oro sau­gu­mo ak­tua­li­jas ir Bal­ti­jos re­gio­no ap­gi­na­mu­mą ore, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se lan­ky­sis Nor­ve­gi­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­dė Ton­je Ski­nar­land, Suo­mi­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Ki­mas Er­ki A. Jaa­me­ris, Šve­di­jos ge­ne­ro­las ma­jo­ras Mat­sas Hel­ge­so­nas, Len­ki­jos – bri­ga­dos ge­ne­ro­las Ce­za­ris Vis­nievs­kis ir Lat­vi­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas Ar­mands Sal­tups bei Es­ti­jos – pul­ki­nin­kas Ja­kas Ta­rie­nas. Taip pat Da­ni­jos Ka­ra­liš­kų­jų oro pa­jė­gų va­dą at­sto­vaus Da­ni­jos Eks­pe­di­ci­nių oro pa­jė­gų va­dė bri­ga­dos ge­ne­ro­lė Lo­ne Trae­hol­tė.

„To­kie Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­dų su­si­ti­ki­mai ypa­tin­gai svar­būs ne tik stip­ri­nant ša­lių są­vei­ką bend­ra­dar­biau­jant ar vyk­dant bend­ras ka­ri­nes pra­ty­bas, bet koor­di­nuo­jant są­jun­gi­nin­kų veiks­mus spren­džiant šian­die­nos sau­gu­mo si­tua­ci­jos iš­šū­kius“, – sa­kė Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­do par­ei­gas vyk­dan­tis pul­ki­nin­kas De­vis Mar­tu­se­vi­čius.

De­le­ga­ci­jai Lie­tu­vos ka­ri­nes oro pa­jė­gas ir sau­gu­mo si­tua­ci­ją re­gio­ne pri­sta­tys Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­do funk­ci­jas vyk­dan­tis plk. De­vis Mar­tu­se­vi­čius, Ka­ri­nių oro pa­jė­gų avia­ci­jos ba­zės va­das plk. Ma­rius Ma­tu­lai­tis. Sve­čiai taip pat su­si­pa­žins su NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją šiuo me­tu vyk­dan­čiu Ny­der­lan­dų ka­ri­nių oro pa­jė­gų kon­tin­gen­tu.

Šiuo me­tu NA­TO Oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­do ke­tu­ri Ny­der­lan­dų ka­ri­nių oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vai F-16 „Figh­ting Fal­con“. Jie ke­tu­rių mė­ne­sių mi­si­ją pra­dė­jo nuo 2017 m. sau­sio mėn. NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja Bal­ti­jos ša­ly­se pra­dė­ta vyk­dy­ti nuo 2004 me­tų ko­vo mė­ne­sio, kai Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja ta­po NA­TO na­rė­mis.

NA­TO vy­riau­sio­ji oro pa­jė­gų va­da­vie­tė (Head­quar­ters Al­lied Air Com­mand – AIR­COM) dis­lo­kuo­ta Raimš­tei­ne Vo­kie­ti­jo­je.