Lietuvoje minimas savanorių pajėgų 25-metis
Sek­ma­die­nį Vil­niu­je pa­mi­nė­tas Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų įkū­ri­mo 25-osios me­ti­nės.

Kreip­da­ma­si į sa­va­no­rius mi­nė­ji­me prie Sei­mo, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­va­di­no juos svar­bia gran­di­mi tarp vi­suo­me­nės ir ka­riuo­me­nės, ir pa­brė­žė in­dė­lį pri­trau­kiant jau­nuo­lius į ka­riuo­me­nę, at­nau­ji­nus šauk­ti­nų kvie­ti­mą.

„Šian­dien Lie­tu­vai sa­va­no­riai rei­ka­lin­gi kaip nie­ka­da“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Vė­liau iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas per­si­kė­lė į Sei­mą.

„Fak­tas, kad Lie­tu­vo­je yra tiek daug pi­lie­čių, ku­rie su­pran­ta as­me­ni­nio in­dė­lio nau­dą ir reikš­mę, ku­rie va­do­vau­ja­si ne tik per­so­na­li­niais, bet vi­sų pir­ma vals­ty­bės in­te­re­sais – la­bai stip­rus. La­bai reikš­min­gas ir iš­kal­bin­gas, džiu­gi­nan­tis ir skel­bian­tis, kad mums rū­pi. Kad mes pa­si­ruo­šę“, – Ko­vo 11-osios Ak­to sa­lė­je svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­siuo­sius sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Vy­das Ged­vi­las.

Ka­rius taip pat svei­ki­no ir ap­do­va­no­ji­mus tei­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, Sau­su­mos pa­jė­gų va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Al­man­tas Lei­ka, KASP va­das plk. Ar­tu­ras Ja­sins­kas.

Gar­bės sa­va­no­ris, pir­ma­sis Sa­va­no­rių va­das at­sar­gos pul­ki­nin­kas Jo­nas Ge­čas pri­mi­nė, kad sa­va­no­rių pa­jė­gos prieš 25-erius me­tus gi­mė bū­tent Sei­mo rū­muo­se: „La­bai tei­sin­gi žo­džiai bu­vo už­ra­šy­ti 1991 me­tais ant ba­ri­ka­dų prie Sei­mo – „Lie­tu­vos šir­dis“ (...), nes čia tuo­met iš tie­sų bu­vo lais­vės oa­zė“.

Tri­jų Bal­ti­jos ša­lių at­sto­vai tra­di­ciš­kai pa­si­ra­šė sa­va­no­rių pa­jė­gų bend­ra­dar­bia­vi­mo pla­ną, ku­ris nu­ma­to Lie­tu­vos, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos sa­va­no­rių pa­jė­gų bend­ra­dar­bia­vi­mą ka­ri­nio ren­gi­mo, spor­to ir kul­tū­ri­nė­se sri­ty­se.

Sa­va­no­riš­ko­ji kraš­to ap­sau­gos tar­ny­ba bu­vo įkur­ta 1991 me­tų sau­sį, ne­tru­kus po kru­vi­nų so­vie­tų at­akų Vil­niu­je, kai bu­vo ban­do­ma nu­vers­ti ne­prik­lau­so­my­bę pa­skel­bu­sią val­džią.

1998 me­tais Sa­va­no­riš­ko­ji kraš­to ap­sau­gos tar­ny­ba bu­vo reor­ga­ni­zuo­ta į Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gas.

Šiuo me­tu jo­se tar­nau­ja apie pus­penk­to tūks­tan­čio ka­rių sa­va­no­rių. Šie žmo­nės tu­ri ki­tus dar­bus, o pra­ty­bo­se ir mo­ky­muo­se da­ly­vau­ja dau­giau­siai sa­vait­ga­liais.