Lietuvoje minima Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena
Tre­čia­die­nį Lie­tu­vo­je Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mas bus pa­gerb­tas skai­tant jų var­dus ir pri­si­me­nant žy­dų gel­bė­ji­mo is­to­ri­jas.

Vil­niaus cho­ra­li­nė­je si­na­go­go­je ren­gia­mi Ho­lo­kaus­to au­kų var­dų ir pa­var­džių skai­ty­mai, čia taip pat bus mel­džia­ma­si, pri­si­mi­ni­mais da­lin­sis nu­ken­tė­ju­sie­ji per Ho­lo­kaus­tą.

Tuo me­tu Ario­ga­los gim­na­zi­jo­je, Ra­sei­nių ra­jo­ne, or­ga­ni­zuo­ja­ma na­cio­na­li­nė moks­lei­vių kon­fe­ren­ci­ja „Ki­to žmo­gaus gel­bė­ji­mas – aukš­čiau­sia žmo­giš­ku­mo ver­ty­bė“. Čia moks­lei­viai pri­sta­tys dra­ma­tiš­kas ne­kal­tų au­kų gel­bė­ji­mo is­to­ri­jas, au­ten­tiš­kais at­si­mi­ni­mais apie sa­vo iš­si­gel­bė­ji­mą da­ly­sis žy­dų bend­ruo­me­nių at­sto­vai iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų, tei­gia kon­fe­ren­ci­ją or­ga­ni­zuo­jan­ti Tarp­tau­ti­nė is­to­ri­nio tei­sin­gu­mo ko­mi­si­ja.

Kon­fe­ren­ci­jos tiks­las – puo­se­lė­ti is­to­ri­nę at­min­tį, pri­si­min­ti kles­tė­ju­sias Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nes, jų kul­tū­ri­nį, eko­no­mi­nį ir so­cia­li­nį pa­li­ki­mą bei tra­giš­ką li­ki­mą Ho­lo­kaus­to me­tu. Jos da­ly­vius svei­kins Iz­rae­lio vals­ty­bės am­ba­sa­do­rius Ami­ras Mai­mo­nas, Švie­ti­mo ir moks­lo bei Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai.

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky

Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky tei­gia pa­si­gen­dan­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų dė­me­sio šiai die­nai.

„Aš la­bai bi­jau, kad už­marš­tis ga­li ves­ti prie pa­si­kar­to­ji­mo. Vi­sus po­ka­rio me­tus mes vis sten­gia­mės pri­min­ti, kad žmo­nės ne­už­mirš­tų, ką pa­da­rė. Ne vi­si bu­vo gy­vu­liai, ku­rie sker­dė žy­dus, ta­čiau pri­min­ti yra bū­ti­na“, – tre­čia­die­nį BNS sa­kė F.Kuk­lians­ky.

1945 me­tais sau­sio 27-ąją bu­vo iš­lais­vin­ta Auš­vi­co kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­la Len­ki­jo­je. Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nė Asamb­lė­ja 2005 me­tų lap­kri­čio 1 die­nos re­zo­liu­ci­ja pa­skel­bė sau­sio 27-ąją Tarp­tau­ti­ne Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mo die­na.

Lie­tu­vo­je pa­pras­tai ryš­kiau pa­mi­ni­ma Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do die­na rug­sė­jo 23-ią­ją. 1943 me­tais šią die­ną lik­vi­duo­tas Vil­niaus žy­dų ge­tas.

Per Ho­lo­kaus­tą žu­vo apie 90 proc. iš 208 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų. Žu­dant žy­dus, Lie­tu­vą oku­pa­vu­siems na­ciams ne­re­tai tal­kin­da­vo vie­tos ko­la­bo­ran­tai.

Už žy­dų gel­bė­ji­mą Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­liais yra pri­pa­žin­ti 877 lie­tu­viai.

2011 me­tų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je gy­ve­no 3 tūkst. žy­dų.