Lietuvoje minima kariuomenės diena
Sek­ma­die­nį mi­ni­mos 96-osios Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­kū­ri­mo me­ti­nes. Šia pro­ga di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se vyks iš­kil­min­gos ka­rių ri­kiuo­tės, gink­luo­tės ir tech­ni­kos par­odos, šven­ti­niai kon­cer­tai.

Vil­niu­je, Ka­ted­ros aikš­tė­je, vyks iš­kil­min­ga ka­rių ri­kiuo­tė ir ka­rių par­adas Ge­di­mi­no pros­pek­tu iki Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tės. Ri­kiuo­tė­je da­ly­vaus per 400 Lie­tu­vos ka­rių. Prie jų pri­si­jungs per 100 Jung­ti­nių Vals­ti­jų, Da­ni­jos ir Veng­ri­jos ka­rių, ku­rie šiuo me­tu mū­sų ša­ly­je da­ly­vau­ja bend­ro­se pra­ty­bo­se su lie­tu­viais.

BNS ži­nio­mis, ste­bė­ti ce­re­mo­ni­jos į Lie­tu­vą at­vyks ir Veng­ri­jos prem­je­ras Vik­to­ras Or­ba­nas.

Su šven­te ka­rius svei­kins vals­ty­bės va­do­vai, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir ka­riuo­me­nės va­do­vy­bė, ren­gi­nį kvie­čia­mi už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­do­riai, gy­ny­bos at­ašė, vil­nie­čiai ir mies­to sve­čiai. Ren­gi­ny­je taip pat da­ly­vaus ir JAV sau­su­mos pa­jė­gų va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Be­nas Hod­ge­sas.

1918 me­tų lap­kri­čio 23 die­ną Lie­tu­vos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, kraš­to ap­sau­gos ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Au­gus­ti­nas Vol­de­ma­ras pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo bu­vo įkur­ta Ap­sau­gos Ta­ry­ba ir įsa­ky­ta pra­dė­ti for­muo­ti pir­mą­jį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pul­ką. Ši da­ta lai­ko­ma ofi­cia­lia Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­kū­ri­mo die­na.