Lietuvoje minima Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­mos An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro iš­va­ka­rė­se Ry­tų Eu­ro­pą pa­da­li­ju­sio na­cių ir so­vie­tų pa­kto bei Bal­ti­jos ke­lio me­ti­nės.

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, rugp­jū­čio 23-oji Lie­tu­vos at­min­ty­je „y­ra la­bai skau­di, ta­čiau kar­tu ji tei­kia švie­sią vil­tį ir ryž­tą“.

„Nie­ka­da ne­pa­mir­ši­me, kaip prieš 76 me­tus Mo­lo­to­vo-Ri­ben­tro­po pa­ktu ta­po­me niek­šin­gų mai­nų ob­jek­tu, bu­vo­me il­gam pa­verg­ti, bet lais­vės troš­ki­mas li­ko ne­nu­ga­lė­tas. To­dėl šian­dien di­džiuo­ja­mės prieš 26 me­tus iš­ėję į Bal­ti­jos ka­lią, ta­pu­sį na­cio­na­li­nio iš­si­va­da­vi­mo pro­ver­žiu. Taip pat pri­si­me­na­me iš­skir­ti­nę mū­sų di­si­den­tų drą­są. Tai jie prieš 28 me­tus šią die­ną prie Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus pa­mink­lo pir­mie­ji vie­šai pa­smer­kė bru­ta­lius slap­tuo­sius su­si­ta­ri­mus“, – sa­kė pre­zi­den­tė.

Sek­ma­die­nį šią die­ną kar­tu Lie­tu­vos pa­jū­ry­je pa­mi­nės tri­jų Bal­ti­jos ša­lių prem­je­rai, Es­ti­jo­je at­mi­ni­mo ren­gi­niuo­se da­ly­vaus nau­ja­sis Len­ki­jos pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da.

Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­ko­je bus au­ko­ja­mos Šv. Mi­šios, Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je Kau­ne ren­gia­mas ka­ri­lio­no var­pų mu­zi­kos kon­cer­tas ir iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas.

Pir­ma­die­nį į žy­gį per tris Bal­ti­jos vals­ty­bes bus iš­ly­dė­ta aš­tuo­nių dvi­ra­ti­nin­kų mė­gė­jų gru­pė, ku­rią su­da­ro Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai, ki­tų ES ša­lių pi­lie­čiai.

1939 me­tų rugp­jū­čio 23 die­ną Vo­kie­ti­ja ir So­vie­tų Są­jun­ga su­si­ta­rė pa­si­da­ly­ti Ry­tų Eu­ro­pos te­ri­to­ri­jas pa­gal dvi­ša­lės ne­puo­li­mo su­tar­ties – va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Ri­ben­tro­po pa­kto – slap­tuo­sius pro­to­ko­lus.

1989 me­tų rugp­jū­čio 23 die­ną, mi­nint 50-ąsias pa­kto pa­si­ra­šy­mo su­kak­tu­ves, per pro­tes­to ak­ci­ją, pa­va­din­tą Bal­ti­jos ke­liu, apie du mi­li­jo­nai lie­tu­vių, lat­vių ir es­tų su­si­ki­bo ran­ko­mis su­da­ry­da­mi gy­vą dau­giau kaip 650 ki­lo­me­trų il­gio žmo­nių gran­di­nę nuo Ge­di­mi­no bokš­to Vil­niu­je iki Her­ma­no bokš­to Ta­li­ne.