Lietuvoje minima Europos diena
Penk­ta­die­nį Lie­tu­vo­je pra­si­de­da Eu­ro­pos die­nai pa­mi­nė­ti skir­ti ren­gi­niai.

Di­džiau­si ren­gi­niai nu­ma­ty­ti Vil­niu­je ir Šiau­liuo­se, ma­žes­ni mi­nė­ji­mai vyks­ta ir ki­tuo­se mies­tuo­se.

Na­cio­na­li­nę Eu­ro­pos die­nos šven­tę Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je penk­ta­die­nį ren­gia Šiau­liuo­se, Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je. Vi­si penk­ta­die­nio va­ka­rą ap­si­lan­kę aikš­tė­je kvie­čia­mi įsiam­žin­ti uni­ka­lio­je fo­to­se­si­jo­je, links­min­tis kon­cer­te bei ste­bė­ti švie­sų ir fon­ta­nų šou.

Vil­niu­je Ge­di­mi­no pros­pek­te tra­di­ciš­kai ren­gia­ma res­to­ra­nų mu­gė, vi­są sa­vait­ga­lį vyks įvai­rūs pa­si­ro­dy­mai ir pri­sta­ty­mai.

Eu­ro­pos die­na mi­ni­ma ge­gu­žės 9-ąją, nes 1950 me­tais šią die­ną Pra­ncū­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ro­ber­tas Schu­ma­nas (Ro­be­ras Šu­ma­nas) iš­kė­lė su­vie­ny­tos Eu­ro­pos idė­ją. Šis Šu­ma­no dek­la­ra­ci­jos pa­va­di­ni­mu ži­no­mas pa­siū­ly­mas lai­ko­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pra­džia.