Lietuvoje mažėja lygtinai paleidžiamų asmenų
Šie­met iš pa­tai­sos na­mų lyg­ti­nai pa­leis­ta tik apie 30 pro­cen­tų vi­sų į lais­vę iš­ėju­sių as­me­nų.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas tei­gia, kad si­tua­ci­ja dėl lyg­ti­nio pa­lei­di­mo tai­ky­mo kas­met vis pra­stė­ja – per de­šimt­me­tį skai­čius su­ma­žė­jo be­veik dvi­gu­bai.

Pa­ly­gin­ti su ki­to­mis vals­ty­bė­mis, Lie­tu­va at­si­lie­ka nuo Šve­di­jos (71 proc.), Es­ti­jos (40 proc.) ir Če­ki­jos (37 proc.), ta­čiau len­kia Lat­vi­ją ir Len­ki­ją, kur lyg­ti­nai pa­lei­džia­ma vos penk­ta­da­lis vi­sų į lais­vę iš­ei­nan­čių as­me­nų.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­te bu­vo su­reng­ta aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ja „Lyg­ti­nio pa­lei­di­mo iš pa­tai­sos įstai­gų ir so­cia­li­nio ty­ri­mo iš­va­dų tai­ky­mo prob­le­mos“.

Svars­ty­ti ak­tua­lių klau­si­mų su­si­rin­ko Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo at­sto­vai, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo, apy­gar­dų ir apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, apy­gar­dų ir apy­lin­kių pro­ku­ra­tū­rų pro­ku­ro­rai, Lyg­ti­nio pa­lei­di­mo iš pa­tai­sos įstai­gų ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai, baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mos, moks­lo bend­ruo­me­nės at­sto­vai.

„E­su įsi­ti­ki­nu­si, kad lyg­ti­nai pa­leis­tas žmo­gus vi­suo­me­nei yra žy­miai ma­žes­nė grės­mė, nei vi­są pa­skir­tą baus­mę at­li­kęs ir į lais­vę iš­ėjęs as­muo – jis pa­ten­ka į pro­fe­sio­na­lių pro­ba­ci­jos par­ei­gū­nų ran­kas, to­dėl ti­ki­my­bė, kad toks žmo­gus pa­kar­to­ti­nai nu­si­kals yra ma­žes­nė,“ – pra­dė­da­ma dis­ku­si­ją sa­kė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė.

Ji tei­gia, kad lyg­ti­nio pa­lei­di­mo tai­ky­mas nu­teis­tie­siems nau­din­gas ne tik vie­šo­jo sau­gu­mo pra­sme, bet ir eko­no­mi­niu at­žvil­giu. Vie­no as­mens iš­lai­ky­mas įka­li­ni­mo įstai­go­je per die­ną kai­nuo­ja apie 16 eu­rų, o pro­ba­ci­jos prie­žiū­ro­je esan­čio as­mens kaš­tai te­su­da­ro apie 1,20 eu­ro.

Ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai dis­ku­ta­vo ir apie so­cia­li­nio ty­ri­mo iš­va­dų tai­ky­mą spren­džiant lyg­ti­nio pa­lei­di­mo ar baus­mės sky­ri­mo klau­si­mą. To­kiu Pro­ba­ci­jos tar­ny­bų ren­gia­mu ver­ti­ni­mu ga­li­ma ob­jek­ty­viai nu­sta­ty­ti as­mens pa­kar­to­ti­nai nu­si­kals­ti ri­zi­kos bei ap­sau­gi­nius veiks­nius ir skir­ti la­biau­siai nu­teis­to­jo ar kal­ti­na­mo­jo as­me­ny­bę ati­tin­kan­čias pro­ba­ci­jos są­ly­gas.

Aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jos da­ly­viai vie­nin­gai pri­pa­ži­no, kad tai­kant lyg­ti­nį pa­lei­di­mą nė­ra vie­no­dos pra­kti­kos, skir­tin­gai in­terp­re­tuo­ja­mi lyg­ti­nio pa­lei­di­mo pa­grin­dai ir są­ly­gos, to­dėl rei­ka­lin­gas tamp­res­nis tar­pins­ti­tu­ci­nis bend­ra­vi­mas ir bend­ra­dar­bia­vi­mas, lyg­ti­nio pa­lei­di­mo ko­mi­si­jų veik­los bei Pro­ba­ci­jos tar­ny­bų dar­bo švie­ti­mas.