Lietuvoje laukiama Pentagono vadovo Jimo Mattiso
Ar­ti­miau­siu me­tu mū­sų ša­ly­je ga­li ap­si­lan­ky­ti vie­nas svar­biau­sių Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) par­ei­gū­nų – gy­ny­bos se­kre­to­rius Ji­mas Mat­ti­sas. Tei­gia­ma, kad toks vi­zi­tas bū­tų aiš­kus sig­na­las dėl nau­jo­sios Ame­ri­kos val­džios po­li­ti­kos mū­sų ša­lies at­žvil­giu.

J. Mat­ti­sas bū­tų pir­ma­sis iš JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­jos aukš­to ran­go par­ei­gū­nų, su ofi­cia­liu vi­zi­tu at­vy­ku­sių į Lie­tu­vą. Po­li­ti­kai ti­ki­si, kad ap­si­lan­ky­mas įvyks ir taps dar vie­nu po­zi­ty­viu pos­tū­miu dvi­ša­lių san­ty­kių plė­trai.

Abi­pu­sė ini­cia­ty­va

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, J. Mat­ti­sas mū­sų ša­ly­je ga­li ap­si­lan­ky­ti va­sa­rą. „Tai nė­ra ofi­cia­liai pa­tvir­tin­ta, bet to­kių pla­nų yra“, – sa­kė jis. JAV am­ba­sa­da Vil­niu­je, klau­sia­ma apie ga­li­mą gy­ny­bos se­kre­to­riaus vi­zi­tą mū­sų ša­ly­je, tei­gė šiuo me­tu ne­tu­rin­ti in­for­ma­ci­jos, ku­ria ga­lė­tų pa­si­da­ly­ti.

Pa­sak už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro, JAV gy­ny­bos se­kre­to­riaus vi­zi­tas pla­nuo­ja­mas abi­pu­se ini­cia­ty­va, šiuo me­tu in­ten­sy­viai mez­ga­mi ry­šiai su nau­ją­ja pre­zi­den­to ad­mi­nis­tra­ci­ja. „Ir vi­zi­tų bu­vo ti­krai ne­ma­žai, ir la­bai in­ten­sy­vūs po­kal­biai vyks­ta. Ti­krai no­ri­me, kad kuo dau­giau nau­jo­sios ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vų, ypač – pa­grin­di­nių mi­nis­trų, at­vyk­tų į Lie­tu­vą ar­ba bent jau į mū­sų re­gio­ną, o tai ir­gi yra svar­bus ženk­las. Tai yra abi­pu­sė ini­cia­ty­va. Mū­sų no­rai, jų ga­li­my­bės – vi­sa tai su­de­ri­nus pro­jek­tuo­ja­mi to­kie vi­zi­tai. Ti­ki­mės, kad jie įvyks. Ir į Lie­tu­vą, ir į Lat­vi­ją, ir į Es­ti­ją tu­rė­tų at­vyk­ti aukš­ti par­ei­gū­nai“, – kal­bė­jo L. Lin­ke­vi­čius.

Jis pa­žy­mė­jo, kad aukš­to ran­go už­sie­nio par­ei­gū­nų vi­zi­tai yra svar­būs pra­kti­niu po­žiū­riu, be to, tai la­bai rim­tas po­li­ti­nis ženk­las. „Tai ro­do ša­lies įsi­pa­rei­go­ji­mus ir ak­ty­vios po­li­ti­kos tęs­ti­nu­mą, to­les­nį san­ty­kių plė­to­ji­mą“, – tei­gė mi­nis­tras.

Nė­ra pa­grin­do būgštauti

Nors anks­čiau sklan­dė ne­ma­žai būgš­ta­vi­mų dėl D. Trum­po už­sie­nio po­li­ti­kos, L. Lin­ke­vi­čius sa­kė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu jie iš­blė­so, nes „jiems nė­ra jo­kio pa­grin­do“. „Y­pač tai pa­brė­žiau, kai grį­žau po pa­sta­ro­jo vi­zi­to JAV, kur su­si­ti­ko­me su vi­sais aukš­čiau­siais par­ei­gū­nais, iš­sky­rus pre­zi­den­tą ir vi­cep­re­zi­den­tą. Tie su­si­ti­ki­mai par­odė di­de­lį su­in­te­re­suo­tu­mą mū­sų dvi­ša­lių san­ty­kių plė­to­ji­mu, san­ty­kiais mū­sų re­gio­ne, po­žiū­rį į NA­TO, pri­nci­pi­nę po­zi­ci­ją Ru­si­jos at­žvil­giu dėl jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je ir t. t. Mū­sų kon­tak­tai par­odė, kad nė­ra jo­kio pa­grin­do būgš­tau­ti“, – ti­ki­no jis.

Ta­čiau L. Lin­ke­vi­čius pri­dū­rė, kad da­bar tu­ri­me su­si­telk­ti į sa­vo na­mų dar­bus, in­dė­lį į bend­ro sau­gu­mo si­tua­ci­ją, pa­vyz­džiui, to­liau įgy­ven­din­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus di­din­da­mi fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai, pa­dė­ti ko­vo­ti su tarp­tau­ti­niu te­ro­riz­mu ir pa­na­šiai. „JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Re­xas Til­ler­so­nas su­si­ti­ki­me Va­šing­to­ne įver­ti­no mū­sų ko­ky­biš­ką par­tne­rys­tę, su­pras­da­mas, kad iš mū­sų ša­lių, ku­rios nė­ra di­de­lės, ti­kė­tis ko­kių nors įspū­din­gų skai­čių, apim­ties, ma­tyt, ne­ver­ta. Ta­čiau ta ko­ky­bė, į ku­rią su­ge­ba­me su­si­kon­cen­truo­ti, pa­teik­ti kaip in­dė­lį, bend­ras pa­stan­gas, yra la­bai ge­rai ver­ti­na­ma. Ma­nau, vi­sa tai ir su­ku­ria bend­rą at­mos­fe­rą, ku­ri, ma­no po­žiū­riu, yra net in­ten­sy­ves­nė ir dar po­zi­ty­ves­nė, ne­gu ka­da nors bu­vo“, – sa­kė jis.

Svar­bus vizitas

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Ge­di­mi­no Kir­ki­lo tei­gi­mu, J. Mat­ti­so vi­zi­tas į Lie­tu­vą bū­tų la­bai reikš­min­gas. Jis ne­pri­si­me­na, kad pa­sta­ruo­sius de­šimt me­tų mū­sų ša­ly­je bū­tų vie­šė­jęs Pen­ta­go­no va­do­vas. „Ma­nau, kad tai bū­tų la­bai svar­bus vi­zi­tas. Tai bū­tų pa­žy­mė­ji­mas to, kad Lie­tu­va ki­tais me­tais ruo­šia­si pa­siek­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to gy­ny­bai. Tai yra tam ti­kras pri­pa­ži­ni­mas, nes šiuo me­tu Eu­ro­po­je yra tik ke­tu­rios ša­lys, vyk­dan­čios šį įsi­pa­rei­go­ji­mą“, – pa­brė­žė jis.

Ji­mas Mat­ti­sas bū­tų pir­ma­sis iš JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­jos aukš­to ran­go par­ei­gū­nų, su ofi­cia­liu vi­zi­tu at­vy­ku­sių į Lie­tu­vą.

G. Kir­ki­lo ma­ny­mu, J. Mat­ti­so vi­zi­tas de­mons­truo­tų ir D. Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­jos po­žiū­rį į mū­sų ša­lį bei re­gio­ną. „Jei­gu JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius at­vyks­ta ne į pa­čią pa­grin­di­nę, di­džiau­sią NA­TO ša­lį, tai ro­do, jog JAV su­pran­ta, kad bū­tent NA­TO pa­kraš­čiai yra pa­tys jau­triau­si ir čia dau­giau­sia iš­šū­kių. Tai ženk­las ir Ru­si­jai, kad Bal­ti­jos ša­lys yra gi­na­mos ir bus ap­gin­tos“, – ma­no jis.

Ži­nu­tė nedraugams

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Mar­ga­ri­ta Še­šel­gy­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad aukš­to ran­go JAV par­ei­gū­nų vi­zi­tai mū­sų ša­ly­je ir re­gio­ne nė­ra daž­ni. Taip pat ji pa­brė­žė ap­lin­ky­bes, ku­rio­mis pla­nuo­ja­ma to­kia vieš­na­gė, – mū­sų re­gio­nas su­si­du­ria su rim­tais sau­gu­mo iš­šū­kiais. To­dėl J. Mat­ti­so ap­si­lan­ky­mas yra tam ti­kra ži­nu­tė. Pir­miau­sia – nu­ra­mi­ni­mas, ypač tu­rint min­ty­je ru­de­nį ne­to­li Lie­tu­vos sie­nos vyk­sian­čias pla­taus mas­to Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ka­ri­nes pra­ty­bas „Za­pad 2017“, ku­rio­se, kaip ma­no­ma, vėl bus si­mu­liuo­ja­mas ka­ri­nis konf­lik­tas su NA­TO. „An­tras da­ly­kas – tai yra ži­nu­tė ir mū­sų ne­drau­gams, kad ši­tas re­gio­nas bus svar­bus, JAV ne­ke­ti­na jo ap­leis­ti ir pla­nuo­ja gin­ti“, – aiš­ki­no M. Še­šel­gy­tė.

Anot jos, nors bū­ta įvai­rių bai­mių, pa­vyz­džiui, kad D. Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­jos dė­me­sys nu­kryps tik į Ki­ni­ją, Pie­tų Ki­ni­jos jū­rą, mū­sų re­gio­nas ne­bu­vo pa­mirš­tas. JAV lai­ko­si duo­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų, siun­čia čia sa­vo ka­rius. Taip pat svar­bu, kad D. Trum­po ko­man­do­je dir­ba ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie pui­kiai su­pran­ta mums ky­lan­čias prob­le­mas. „Gy­ny­bos se­kre­to­rius tu­ri ne­ma­žą pa­tir­tį, jam la­bai svar­bi NA­TO, jis tai ne kar­tą yra pa­sa­kęs. Vei­kiau­siai D. Trum­pas ne tik pa­sik­liau­ja jo nuo­mo­ne, bet ne­tgi yra pa­li­kęs jam koor­di­nuo­ti tuos rei­ka­lus, tai yra J. Mat­ti­so at­sa­ko­my­bė. Jis, ko ge­ro, dės vi­sas pa­stan­gas, kad šis Al­jan­sas bū­tų efek­ty­vus“, – sa­kė M. Še­šel­gy­tė.