Lietuvoje lankysis Šiaurės Atlanto taryba
Lie­tu­vo­je ko­vo 23–24 d. lan­ky­sis Šiau­rės At­lan­to ta­ry­ba (North At­lan­tic Coun­cil, NAC) – pa­grin­di­nis po­li­ti­nis NA­TO spren­džian­ty­sis or­ga­nas.

Ko­vo 23 d. Vil­niu­je ren­gia­ma NAC va­ka­rie­nė, ku­rio­je bus dis­ku­tuo­ja­ma apie NA­TO adap­ta­ci­ją pa­si­kei­tu­siai sau­gu­mo ap­lin­kai. Jo­je taip pat da­ly­vaus Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trai Li­nas Lin­ke­vi­čius ir Juo­zas Ole­kas, ra­šo­ma LR URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

NAC po­sė­dy­je ko­vo 24 die­ną bus ap­ta­ria­ma sau­gu­mo pa­dė­tis re­gio­ne, vyks su­si­ti­ki­mas su Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te.

Tą pa­čią die­ną ta­ry­bos na­riai ap­žiū­rės Pa­žais­lio vie­nuo­ly­ną ir vyks į Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ šta­bą ir po­li­go­ną, kur Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Al­man­tas Lei­ka ir JAV pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Be­nas Hod­ge­sas NAC na­riams pri­sta­tys Bal­ti­jos ša­ly­se vei­kian­čių są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gas šiuo­lai­ki­nių sau­gu­mo iš­šū­kių kon­teks­te.

NAC bu­vo įsteig­ta Šiau­rės At­lan­to su­tar­ti­mi. Ji ga­li su­si­rink­ti ša­lių na­rių nuo­la­ti­nių at­sto­vų, mi­nis­trų ar vals­ty­bių va­do­vų ly­giu. Į Lie­tu­vą ji vyks nuo­la­ti­nių at­sto­vų ly­giu, ta­ry­bai vi­zi­to me­tu va­do­vaus NA­TO ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ale­xand­ras Versh­bow.