Lietuvoje lankysis Nyderlandų kariuomenės vadas ir gynybos ministrė
Pir­ma­die­nį Lie­tu­vo­je lan­ky­sis Ny­der­lan­dų gy­ny­bos mi­nis­trė Jea­ni­ne Hen­nis-Plass­chaert ir ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las To­mas Mid­den­dor­pas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vyks dvi­ša­lis Lie­tu­vos ir Ny­der­lan­dų kraš­to ap­sau­gos va­do­vų su­si­ti­ki­mas, bus ap­ta­ria­mi re­gio­no sau­gu­mo, dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je klau­si­mai.

Taip pat mi­nis­trai ir va­dai ap­tars klau­si­mus, su­si­ju­sius su Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ta NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­ne gru­pe, ku­riai sa­vo ka­rius ir tech­ni­ką yra sky­rę ir Ny­der­lan­dai, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Po dvi­ša­lio su­si­ti­ki­mo Lie­tu­vos ir Ny­der­lan­dų gy­ny­bos mi­nis­trai ir ka­riuo­me­nių va­dai vyks į Ruk­lą, kur dis­lo­kuo­ta NA­TO ba­ta­lio­no ko­vi­nė gru­pė. Čia su­pla­nuo­tas su­si­ti­ki­mas su gru­pės va­do­vy­be, olan­dų ka­riais, Gai­žiū­nų po­li­go­ne sve­čiams ko­vi­nė gru­pė kar­tu su Lie­tu­vos ka­riais pa­de­mons­truos pra­ty­bų epi­zo­dą.

Ruk­lo­je dis­lo­kuo­tam Vo­kie­ti­jos va­do­vau­jam NA­TO pa­jė­gų ba­ta­lio­nui Ny­der­lan­dai yra sky­rę apie 250 ka­rių. Kar­tu olan­dų ka­rai at­si­ga­be­no ir įvai­rios ka­ri­nės gink­luo­tės ir įran­gos – apie 40 įvai­rios ka­ri­nės tech­ni­kos: pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų CV 90, žval­gy­bos trans­por­to prie­mo­nių „Fen­nek“, trans­por­to prie­mo­nių „Bo­xer“, šar­vuo­tų re­mon­to eva­ka­vi­mo ma­ši­nų.