Lietuvoje lankysis Kinijos parlamento vadovas
 Penk­ta­die­nį Vil­niu­je lan­ky­sis Ki­ni­jos par­la­men­to pir­mi­nin­kas, lai­ko­mas tre­čiu aukš­čiau­siu par­ei­gū­nu Ki­ni­jos ko­mu­nis­tų par­ti­jos hie­rar­chi­jo­je.

Zhang De­jian­gas su­si­tiks su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pra­nckie­čiu ir prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu.

Ofi­cia­lios Zhang De­jian­go par­ei­gos yra Liau­dies At­sto­vų Su­si­rin­ki­mo Nuo­la­ti­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Teo­riš­kai Ki­ni­jos par­la­men­tas yra aukš­čiau­sia vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja, bet pra­ktiš­kai jis pa­pras­tai tik pa­tvir­ti­na vyk­do­mo­sios val­džios ir Ko­mu­nis­tų par­ti­jos spren­di­mus.

Tai an­tra­sis Ki­ni­jos Kong­re­so Nuo­la­ti­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko vi­zi­tas Lie­tu­vo­je. To­kio ran­go par­ei­gū­nas Vil­niu­je lan­kė­si 2000 me­tais, pra­ne­šė Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

Ki­ni­ją do­mi­na Lie­tu­vos trans­por­to ir lo­gis­ti­kos sek­to­riaus ga­li­my­bės kro­vi­nių tran­zi­tui, Klai­pė­dos uos­tas, lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos, o Lie­tu­vos vers­las su­in­te­re­suo­tas eks­por­tu į spar­čiai au­gan­čią Ki­ni­jos rin­ką.

Ki­ni­ja yra an­tra di­džiau­sia pa­sau­lio eko­no­mi­ka, per­nai ji au­go dau­giau kaip 6 proc., pa­na­šus au­gi­mo tem­pas prog­no­zuo­ja­mas ir 2017 me­tais.

Lie­tu­va bu­vo pa­te­ku­si į Ki­ni­jos ne­ma­lo­nę, kai 2013 me­tų rug­sė­jį pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Vil­niu­je su­si­ti­ko su Ti­be­to dva­si­niu va­do­vu Da­lai La­ma. Ku­rį lai­ką de­ry­bos įvai­riais klau­si­mais su Ki­ni­ja bu­vo su­sto­ju­sios, kol 2015 me­tų va­sa­rį Pe­ki­nas iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, kad vėl yra pa­si­ren­gęs plė­to­ti ge­rus san­ty­kius.