Lietuvoje lankysis Gruzijos premjeras
Lap­kri­čio 4–5 die­no­mis su ofi­cia­liu vi­zi­tu Lie­tu­vo­je lan­ky­sis Gru­zi­jos Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Irak­lis Ga­ri­baš­vi­lis.

Tre­čia­die­nį 11.10 val. Vy­riau­sy­bės rū­muo­se Gru­zi­jos prem­je­rą pri­ims Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, ra­šo­ma Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me spau­dai.

Su­si­ti­ki­mo me­tu bus kal­ba­ma apie de­mo­kra­ti­jos plė­tros svar­bą, eu­ro­pi­nę in­teg­ra­ci­ją, nu­ma­to­ma ap­tar­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­zų li­be­ra­li­za­vi­mo klau­si­mas. Prem­je­rai kal­bė­sis ir apie pers­pek­ty­vas plė­to­ti Lie­tu­vos ir Gru­zi­jos dvi­ša­lius eko­no­mi­nius san­ty­kius. Po su­si­ti­ki­mo, 11.50 val., nu­ma­ty­ti su­si­ti­ki­mo da­ly­vių par­eiš­ki­mai spau­dai. 13.10 val. Lie­tu­vos ir Gru­zi­jos prem­je­rai ke­ti­na da­ly­vau­ti Tbi­li­sio skve­ro ati­da­ry­me Vil­niu­je, Žvė­ry­ne.

Ket­vir­ta­die­nį 10 val. abie­jų vals­ty­bių mi­nis­trai pir­mi­nin­kai nu­ma­to da­ly­vau­ti Tarp­vy­riau­sy­bi­nės Lie­tu­vos ir Gru­zi­jos eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ko­mi­si­jos pir­mo­jo po­sė­džio ati­da­ry­me Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je.

Gru­zi­jos Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Irak­lis Ga­ri­baš­vi­lis vi­zi­to me­tu taip pat su­si­tiks su Res­pub­li­kos Pre­zi­den­te, Sei­mo Pir­mi­nin­ke, už­sie­nio rei­ka­lų ir ūkio mi­nis­trais, vers­lo or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais, lan­ky­sis Vil­niaus uni­ver­si­te­te.