Lietuvoje lankysis Belgijos karalius
Lie­tu­vo­je ket­vir­ta­die­nį lan­ky­sis Bel­gi­jos ka­ra­lius Phi­lip­pe­‘as, jis su­si­tiks su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te.

Ša­lies va­do­vė su Bel­gi­jos mo­nar­chu ap­tars dvi­ša­lius ry­šius, sau­gu­mo klau­si­mus, Šiau­rės ir Bal­ti­jos vals­ty­bių bend­ra­dar­bia­vi­mą su Be­ni­liuk­so ša­li­mis, pra­ne­šė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Po su­si­ti­ki­mo Pre­zi­den­tū­ro­je jie vyks į Ruk­lą, kur lan­kys NA­TO ba­ta­lio­ne tar­nau­jan­čius Bel­gi­jos ka­rius.

„Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, Ru­si­jai vis la­biau de­mons­truo­jant ne­nus­pė­ja­mą ir ag­re­sy­vų el­ge­sį, Lie­tu­va la­bai ver­ti­na tie­sio­gi­nę NA­TO są­jun­gi­nin­kių par­amą ir jų ka­rių bu­vi­mą mū­sų vals­ty­bės te­ri­to­ri­jo­je“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ta Bel­gi­jos lo­gis­ti­nės par­amos kuo­pa su maž­daug šim­tu ka­rių, gink­luo­te ir tech­ni­ka. Ji pa­dė­jo už­ti­krin­ti, kad Vo­kie­ti­jos ir Olan­di­jos ka­riai ir su­nkio­ji ka­ri­nė tech­ni­ka sklan­džiai at­vyk­tų į Lie­tu­vą.

Bai­gia­ma­me kur­ti NA­TO ba­ta­lio­ne Lie­tu­vo­je taip pat tar­naus Liuk­sem­bur­go, Nor­ve­gi­jos, Pra­ncū­zi­jos ir Kroa­ti­jos ka­riai.

Pa­gal pre­ky­bą Bel­gi­ja yra 10-a pa­gal dy­dį Lie­tu­vos eko­no­mi­nė par­tne­rė.