Lietuvoje lankysis Belgijos gynybos ministras
Spa­lio 25 d. Lie­tu­vo­je lan­ky­sis Bel­gi­jos gy­ny­bos mi­nis­tras Ste­ve­nas Van­de­pu­tas ir Bel­gi­jos par­la­men­ta­rų de­le­ga­ci­ja. Su sve­čiais su­si­tiks kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis, vyks dvi­ša­lis Lie­tu­vos ir Bel­gi­jos gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­mas. Vė­liau Lie­tu­vos ir Bel­gi­jos mi­nis­trai ap­lan­kys tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se „Ge­le­ži­nis vil­kas II“ da­ly­vau­jan­čius Bel­gi­jos ka­rius lai­ki­na­me lo­gis­ti­nia­me punk­te Gli­tiš­kė­se (Vil­niaus r.). Čia tuo me­tu Bel­gi­jos ka­riai vyk­dys pra­ty­bų už­duo­tis.

Dvišalio susitikimo metu Lietuvos ir Belgijos gynybos ministrai aptars saugumo situaciją Baltijos jūros regione, saugumo patikinimo priemonių įgyvendinimą, pasirengimą artėjančiam NATO gynybos ministrų susitikimui, vyksiančiam lapkričio pradžioje Briuselyje, Europos Sąjungos gynybos politikos klausimus, rašoma pranešime spaudai.

Nuo šių metų pradžios Lietuvoje atgrasymo ir gynybos tikslais dislokuotoje NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje tarnauja apie 100 karių iš Belgijos kariuomenės Sausumos pajėgų 29-ojo logistikos bataliono. Belgijos karių pagrindu suformuota tarptautinio bataliono logistikos kuopa atlieka logistinės paramos užduotis, remia padalinių perdislokavimo operacijas. Tam į Lietuvą belgų kariai yra atsigabenę įvairios logistinės įrangos – vilkikų, sunkvežimių, kt. techniką ir įrangą. Jų technika padeda užtikrinti visos daugianacionalinės Vokietijos vadovaujamos kovinės grupės mobilumą.

Belgija taip pat aktyviai prisideda ir prie NATO oro policijos misijos Baltijos šalyse. Belgijos karinės oro pajėgos buvo pirmosios, 2004 m. pradėjusius saugoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvę, vėliau jie dar keturis kartus rotavosi Šiauliuose ir Amaryje, Estijoje. Belgijos sausumos pajėgų kariai, kaip NATO rotacinės pajėgos į Lietuvą atsiųstos po Rusijos Krymo aneksijos 2014 m. pavasarį, keletą mėnesių bendrų veiksmus gludino Lietuvos kariuomenės poligonuose. Šios valstybės kariai ir technika ne kartą dalyvavo ir tarptautinėse karinėse pratybose Lietuvoje.