Lietuvoje lankysis aukšto rango NATO generolai
Į Lie­tu­vą at­vyks­ta Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trė Ur­su­la von der Leyen, aukš­to ran­go NA­TO ge­ne­ro­lai. Jie an­tra­die­nį da­ly­vaus ofi­cia­lia­me NA­TO ba­ta­lio­no pri­sta­ty­me.

Ruk­lo­je, Jo­na­vos ra­jo­ne, vyk­sian­čio­je ce­re­mo­ni­jo­je taip pat da­ly­vaus pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės va­do pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Mar­ku­sas Knei­pas.

Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mo NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ka­rius taip pat pa­svei­kins Al­jan­so ge­ne­ro­lai: Jung­ti­nių pa­jė­gų va­da­vie­tės va­das ge­ne­ro­las Sal­va­to­re Fa­ri­na, Dau­gia­na­cio­na­li­nio šiau­rės ry­tų kor­pu­so va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Manf­re­das Hof­ma­nas, Jung­ti­nės sau­su­mos pa­jė­gų va­da­vie­tės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Dar­ry­las A. Wil­liam­sas.

Per ofi­cia­lią ce­re­mo­ni­ją Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke bus iš­ri­kiuo­ti da­lis Lie­tu­vo­je jau dis­lo­kuo­tų NA­TO ba­ta­lio­no ka­rių iš Vo­kie­ti­jos, Bel­gi­jos ir Ny­der­lan­dų. Ri­kiuo­tės aikš­tė­je taip pat da­ly­vaus į Lie­tu­vą pra­ty­bų lai­ko­tar­piui at­vy­kę Če­ki­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­riai, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės vie­ne­tų ka­riai.

NA­TO per­nai su­ta­rė kiek­vie­no­je iš Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ti po ba­ta­lio­ną ka­rių. Kiek­vie­na­me iš jų bus apie tūks­tan­tį ka­rių. NA­TO tei­gia taip rea­guo­jan­ti į Ru­si­jos in­ter­ven­ci­ją Ukrai­no­je ir ka­ri­nį ak­ty­vu­mą re­gio­ne.

Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­ma­me ba­ta­lio­ne 2017–2018 me­tais tar­naus Vo­kie­ti­jos, Nor­ve­gi­jos, Ny­der­lan­dų, Bel­gi­jos, Liuk­sem­bur­go, Kroa­ti­jos ir Pra­ncū­zi­jos ka­riai – iš vi­so apie 1200 ka­rių.

Pir­mie­ji Lie­tu­vo­je ku­ria­mo NA­TO ba­ta­lio­no ka­riai į ša­lį at­vy­ko sau­sio pa­bai­go­je. Šią sa­vai­tę iš vi­so į Lie­tu­vą tu­rė­tų at­vyk­ti apie 450 Vo­kie­ti­jos ka­rių su tan­kais, pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­no­mis ir ki­ta tech­ni­ka.