Lietuvoje lankosi Vokietijos Bundestago vadovas N.Lammertas
Į Lie­tu­vą tre­čia­die­nį at­vyks­ta Vo­kie­ti­jos že­mų­jų par­la­men­to rū­mų pir­mi­nin­kas Nor­ber­tas Lam­mer­tas su de­le­ga­ci­ja.

Dvie­jų die­nų vi­zi­to me­tu N.Lam­mer­tas su­si­tiks su Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pra­nckie­čiu, pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu, ap­lan­kys Ruk­lo­je dis­lo­kuo­tus vo­kie­čių ka­rius.

Su­si­ti­ki­me Sei­me par­la­men­tų va­do­vai ap­tars re­gio­no sau­gu­mo pa­dė­tį, Vo­kie­ti­jos vaid­me­nį už­ti­kri­nant re­gio­no sau­gu­mą ir ly­de­rys­tę dis­lo­kuo­jant NA­TO dau­gia­ša­les pa­jė­gas Lie­tu­vo­je, Eu­ro­pos Są­jun­gos bend­ros ener­ge­ti­nės są­jun­gos svar­bą vals­ty­bių ener­ge­ti­niam sau­gu­mui, pra­ne­šė Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

Vo­kie­ti­ja va­do­vau­ja Lie­tu­vo­je šie­met dis­lo­kuo­tam tarp­tau­ti­niam NA­TO ba­ta­lio­nui.